Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ПонВтСрЧетПетСъбНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007


Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
12. 09.2017

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА

За постъпилите предложенията, получени по публикуването на интернет страницата на община Брезово, обявление за обществени консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за правомощията на кмета на общината по управление на общинските пътища.
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, мотивите за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за правомощията на кмета на общината по управление на общинските пътища са публикувани на интернет страницата на община Брезово на 28.08.2017г. с цел провеждане на обществени консултации.
Във връзка с обявлението за обществени консултации, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за правомощията на кмета на общината по управление на общинските пътища в обявения срок по чл.26, ал.4 от ЗНА в деловодството на Общинска администрация Брезово и на e-mail: oba@brezovo.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.

Съгласувал:
инж. Иван Баръмски – Секретар на община


Изготвил:
Недялка Маринска – технически сътрудник


Дата: 12.09.2017 г.
07. 09.2017

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии

З А П О В Е Д

№ Г- 613/07.09.2017 г.

На основание чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 50, т. 4, чл. 65 във връзка чл. 53, ал. 2, във връзка чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график,


О Т К Р И В А М:


Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на Община Брезово на територията на общината, при следните условия:

1. Възложител: Община Брезово, гр. Брезово, област Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 25, тел. 03191/30-10, 22-50, факс: 03191/2031, ел. поща: oba_brezovo@abv.bg.

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – иглолистно.

3. Предметът на търга включва: „Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен” по обособени позиции от следния обект:

I. - обект № Бр-1704 – иглолистна дървесина с отдел и подотдели
- 160”ж1, 163”м”, 202„г” и 202„ж”, на територията на с.Розовец, Община Брезово,
- 123” к” и „м”, на територията на с.Свежен, Община Брезово,
- 174”у”, на територията на с.Чехларе, Община Брезово,
- 100”в”, на територията на с.Златосел, Община Брезово,

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/

05. 09.2017

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Брезово, Пловдивска област на основание чл.128,ал.2 ЗУТ съобщава, че е изготвен Подробен Устройствен План - Парцеларен План /ПУП-ПП/ за трасе за външно кабелно захранване на „Сграда за земеделска продукция и земеделски машини” в имот №096124 по КВС на с.Зелениково, община Брезово.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр.Брезово в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“- бр.72 от 05.09.2017 г.
01. 09.2017

Обновяване на общинската художествена галерия „Минчо Кацаров”

Обновяване на общинската художествена галерия „Минчо Кацаров” с нови репродукции - на 04.09.2017г. /понеделник/ от 15:00 часа в сградата на общината на 4-ти етаж и поднасяне на цветя пред паметния знак на художника в южния парк по случай 126 години от рождението на художника Минчо Кацаров
30. 08.2017

Съобщение за издадени заповеди за премахване на незаконни строежи в гр. Брезово

Заповед 590 / 30.08.2017 г.
Заповед 591 / 30.08.2017 г.
Заповед 592 / 30.08.2017 г.
Заповед 593 / 30.08.2017 г.
Заповед 594 / 30.08.2017 г.
Отиди на страница   <<        >>  
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |