Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

27. 04.2018

Обява

О Б Я В А

На основание чл.78 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на заповеди №265, 266 и 267 от 19.04.2018 год. на Кмета на община Брезово, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БРЕЗОВО обявява:
І.ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


Обява /.PDF формат/
27. 04.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общински съвет – гр. Брезово с Решение №330 от 29.03.2018 г. одобрява Подробен устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор за заустване на пречистени отпадни води от УПИ ХVІІ-1222 в кв.113 по регулационния план на гр.Брезово, собственост на „ГЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 115889745.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ бр.36/27.04.2018 г. чрез Община Брезово пред Административния съд – Пловдив.


27.04.2018 г.
Инж.Радньо Манолов
Кмет на Община Брезово


27. 04.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезово одобрява внесения от „Априус“ – ЕООД, с ЕИК 200116658, арендатор на общински земеделски земи в землището на с. Върбен, подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на напоителен тръбопровод от поземлен имот ПИ 000029 по КВС на с. Дрангово, НТП: язовир, с площ 99,104 дка – публична общинска собственост, до поземлен имот № 034075 по КВС на с. Върбен, НТП: други трайни насаждения, с площ на целия имот 10,592 дка, местност Кабл. кору/Гьозмели, V категория.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ бр.36/27.04.2018 г. чрез Община Брезово пред Административния съд – Пловдив.

27.04.2018 г.
Инж.Радньо Манолов
Кмет на Община Брезово


27. 04.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брезово, Пловдивска област на основание чл.128,ал.2 ЗУТ съобщава, че е изготвен Подробен Устройствен План- Парцеларен План /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод от НР 500 куб.м. в землището на гр.Брезово до осово точка 1 по регулационния план на гр.Брезово, община Брезово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация

гр.Брезово в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“- бр.36 от 27.04.2018 г.27.04.2018 г.
Инж.Радньо Манолов
Кмет на Община Брезово


25. 04.2018

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА

За постъпилите предложенията, получени по публикуването на интернет страницата на община Брезово, обявление за обществени консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, мотивите за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезовоса публикувани на интернет страницата на община Брезово на 19.03.2018 г. с цел провеждане на обществени консултации.
Във връзка с обявлението за обществени консултации, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезовов обявения срок / 20.04.2018 г. / в деловодството на Общинска администрация Брезово и на e-mail: oba@brezovo.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект за Наредба.

Съгласувал:
Стойна Малешкова – Секретар на община


Изготвил:
Недялка Маринска – технически сътрудник


Дата: 23.04.2018 г.

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА /.PDF формат/
Go to page   <<        >>  
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |