Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


Изх.№ 81/16.07.2021 г.
До ………………….


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 29.07.2021 г. /четвъртък / от 14.00 часа
29-то заседание на Общински съвет гр. Брезово, което ще се проведе в салона на НЧ „Г. С. Раковски – 1871“ - с . Зелениково при следния
Проект!
Дневен ред:


1. Отчет за дейността на Общински съвет Брезово и неговите комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.
Докл.: Председателя на ОбС Брезово


2. Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет Брезово приети през първото полугодие на 2021 година.
Докл.: Кмета на община Брезово

3. Докладни записки:
- Докладна записка с вх. №257 от 06.07.2021 г., относно: Предоставяне на еднократно финансово подпомагане за постигнати високи резултати на дете с изявени дарби от община Брезово;
- Докладна записка с вх. №258 от 06.07.2021 г., относно: Приемане на решение от Общински съвет – Брезово за даване на предложение от кмета на община Брезово до РУО – Пловдив за включване на ОУ „Св. св.. Кирил и Методий“ – с. Стрелци в списъка на защитените училища за учебната 2021 – 2022 г.;
- Докладна записка с вх. №259 от 06.07.2021 г., относно: Приемане на решение от Общински съвет – Брезово за даване на предложение от кмета на община Брезово до РУО – Пловдив за включване на ОУ „Св. св.. Кирил и Методий“ – с. Стрелци, СУ „Христо Смирненски“ – гр. Брезово и ДГ „Вела Благоева“ – гр. Брезово в списъка на средищните училища и детски градини за учебната 2021 – 2022 г.;
- Докладна записка с вх. №260 от 08.07.2021 г., относно: Процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ I 172, кв.20 от плана на с. Златосел;
- Докладна записка с вх. №261 от 08.07.2021 г., относно: Учредяване право на строеж за построяване на жилищна сграда върху общински недвижим имот в с. Златосел представляващ представляващ УПИ IX общ., кв.15;
- Докладна записка с вх. №262 от 08.07.2021 г., относно: Продажба на общински недвижим имот № 801.641 от плана на новообразуваните имоти на землище с. Сърнегор;
- Докладна записка с вх. №263 от 08.07.2021 г., относно: Продажба на общинска земеделска земя представляваща поземлен имот с идентификатор 54451.41.17 по кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Отец Кирилово;


- Докладна записка с вх. № 265/09.07.2021 г., относно: Определяне на пълномощен представител на община Брезово в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД;
- Докладна записка с вх. № 266 от 09.07.2021 г., относно: Продажба на общински недвижими имоти № III-държ., IV-държ., XI-държ. и XII-държ., кв.37 от действащия кадастрален и регулационен план на с. Отец Кирилово;
- Докладна записка с вх. № 267 от 09.07. 2021г., относно: Учредяване право на строеж за построяване на жилищна сграда върху общински недвижим имот в с. Отец Кирилово представляващ УПИ X държ., кв.37;
- Докладна записка с вх. № 268 от 09.07.2021 г., относно: Продажба на общински недвижими имоти № IV-111, кв.28 и IV-352, кв.29 от действащия кадастрален и регулационен план на с. Чехларе;
- Докладна записка с вх. №269 от 09.07.2021 г., относно: Предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост в с. Дрангово;
- Докладна записка с вх. №275 от 15.07.2021 г., относно: Подпомагане жители на общината с еднократна финансова помощ.

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
- Докладна записка - Искане с вх. №253/05.07.2021 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово;
- Докладна записка - Искане с вх. №270/13.07.2021 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово;
- Докладна записка - Искане с вх. №272/13.07.2021 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово.


Забележка! На 22.07.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.
Заседанието на Общински съвет Брезово ще се проведе при спазване предписанията на здравните органи относно: начин на разполагане на общинските съветници в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. Посоченото се отнася и за заседанията на постоянните комисии.

Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:/п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |