Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВИзх.№ 60/16.05.2022 г.
До ………………….


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 26.05.2022 г. /четвъртък / от 14.00 часа
43-то заседание на Общински съвет гр. Брезово, което ще се проведе в Заседателна зала на общината, при следния
Проект!
Дневен ред:

1. Приемане на Информация за дейността на народните читалища през 2021г.

Докл: Кмета на община Брезово

2. Приемане на План за действие за периода 2021 – 2023 г. за равенство, приобщаване и участие на ромите

Докл: Кмета на община Брезово

3. Докладни записки:
- Докладна записка с вх. №109 от 06.04.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Предоставяне под аренда на общински земеделски земи в землищата на общината за стопанската2022/2023 година и следващи
- Докладна записка с вх. №113 от 08.04.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Одобряване на проект: Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП –ПП/ за тресе на довеждащ водопровод за водоснабдяване на съществуваща сграда в имот 391.11 по плана на новообразуваните имоти на местност „Кръстев кладенец“ в землището на с. Златосел, община Брезово, област Пловдив, одобрен със Заповед №789 от 22.12.2003 год. на Областен управител на област Пловдив
- Докладна записка с вх. №124 от 27.04.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Промяна предназначението на общински земеделски земи, придобили характеристика на гора по смисъла на чл.2 от Закон за горите в горските територии – гр. Брезово
- Докладна записка с вх. №125 от 27.04.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Промяна предназначението на общински земеделски земи, придобили характеристика на гора по смисъла на чл.2 от Закон за горите в горските територии – с. Борец и с. Бабек
- Докладна записка с вх. №126 от 29.04.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Възлагане на превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема по маршрути гр. Брезово – с. Сърнегор, гр. Брезово – с. Свежен, гр. Брезово – с. Отец Кирилово и гр. Брезово – с. Тюркмен
- Докладна записка с вх. №129 от 03.05.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Даване на съгласие за промяна на улична регулация на улица с о. т. 48 – 47, кв. 19 от кадастрален и регулационен план на с. Тюркмен
- Докладна записка с вх. №132 от 04.05.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Вземане на решение за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено до второ дете през бюджетната 2022 г.
- Докладна записка с вх. №144 от 12.05.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на обучаващ се във ВУЗ
- Докладна записка с вх. №146 от 13.05.2022 г. от Председателя на Общински съвет - Брезово, относно: Подпомагане жители на общината с еднократна финансова помощ
- Докладна записка с вх. №148 от 13.05.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Определяне на пълномощен представител на община Брезово в „ Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД

6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Забележка! На 19.05.2022 г. /четвъртък/ от 14.00 часа е Заседателна зала на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.

Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |