Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


Изх.№ 108/16.10.2020 г.

До ………………….


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 29.10.2020 г. /четвъртък / от 14.00 часа
18-то заседание на Общински съвет гр. Брезово, което ще се проведе в заседателната зала на община Брезово, ет.IV при следния
Проект!
Дневен ред:

1. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г. на община Брезово.
Докл.: Кмета на община Брезово

2. Приемане на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезово.
Докл.: Председателят на ОбС

3. Приемане на Наредба №10 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Брезово.
Докл.: Председателят на ОбС

4. Приемане на информация за дейността на Център за обществена подкрепа – Брезово за периода септември 2019 г. – септември 2020 г.

Докл.: Кмета на община Брезово

5. Информация за дейността по изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ към 13.10.2020 г.
Докл.: Изп. Директор на МИГ
6. Докладни записки:
- Докладна записка № 252/23.09.2020 г., относно: Продажба на общински недвижим имот представляващ УПИ I битови дейности, кв.1 от плана на с. Дрангово.- Докладна записка № 253/23.09.2020 г., относно: Продажба на общински недвижим имот представляващ УПИ XII общ. обсл. дейности, кв.24 от плана на с. Дрангово.
- Докладна записка № 254/23.09.2020 г., относно: Продажба на общински недвижим имот представляващ УПИ X 242, кв.25 от плана на с. Златосел.
- Докладна записка № 257/23.09.2020 г., относно: Процедура по §8, ал.2, т.1, ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ III 202, кв.18 от плана на с. Златосел.
- Докладна записка № 258/23.09.2020 г., относно: Процедура по §8, ал.2, т.1, ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ VIII 244, кв.25 от плана на с. Златосел.
- Докладна записка № 259/23.09.2020 г., относно: Доброволно прилагане на регулация за УПИ VIII 1739, кв.60 от действащия кадастрален и регулационен план на с. Чоба.
- Докладна записка № 266/01.10.2020 г., относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69818.97.8, местност „Кичен алчак“ с. Стрелци, община Брезово, по кадастралната карта с кадастралните регистри, одобрена със Заповед №РД-18-594/21.08.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, за смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
- Докладна записка № 271/13.10.2020 г., относно: Даване на съгласие за участие на община Брезово за кандидатстване по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020г. от Агенция за социално подпомагане към МТСП, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.
- Докладна записка № 272/13.10.2020 г., относно: Подпомагане жители на общината.
- Докладна записка № 280/16.10.2020 г., относно: Процедура по §8, ал.2, т.1, ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ VIII 294, квартал 50 от плана на с. Розовец.
- Докладна записка №281/16.10.2020 г., относно: Прекратяване на съсобственост за поземлен имот 801.320 от плана на новообразуваните имоти на землище с. Сърнегор.
- Докладна записка №282/16.10.2020 г., относно: Прекратяване на съсобственост за поземлен имот 806.478 от плана на новообразуваните имоти на землище с. Сърнегор.
- Докладна записка №283/16.10.2020 г., относно: Промяна характера на собствеността от „публична общинска собственост“ в „частна общинска собственост“ за поземлен имот – земеделска земя в землището на с. Розовец.
- Докладна записка №284/16.10.2020 г., относно: Откриване на процедура за промяна начина на трайно ползване на общинска земеделска земя в землището на с. Свежен представляваща поземлен имот № 65526.25.8 от кадастрална карта на с. Свежен.
- Докладна записка №285/16.10.2020 г., относно: Доброволно прилагане на регулация за УПИ I 1886 жилищно застрояване и животновъдство, кв.80 от действащия кадастрален и регулационен план на с. Чоба.
- Докладна записка №286/16.10.2020 г., относно: Продажба на общински недвижими имоти I-държ. и II-държ., кв.8 от действащия кадастрален и регулационен план на с. Бабек.


7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Забележка! На 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.
Заседанието на Общински съвет Брезово ще се проведе при спазване предписанията на здравните органи относно: начин на разполагане на общинските съветници в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. Посоченото се отнася и за заседанията на постоянните комисии.
Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:/п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |