Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


Изх.№ 32/15.03.2021 г.
До ………………….

П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 25.03.2021 г. /четвъртък / от 14.00 часа
25-то заседание на Общински съвет гр. Брезово, което ще се проведе в стола на общината, партерен етаж при следния
Проект!
Дневен ред:


1. Отчет - анализ за дейността на служителите от Участък Брезово при Районно управление – Раковски за 2020 г.
Докл.: ВПД Началник РУ - Раковски

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезово.
Докл.: Председателя на ОбС Брезово
3. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово.

Докл.: Председателя на ОбС Брезово

4. Приемане на Общински план за интегрирано развитие на общината 2021-2027 г.

Докл.: Кмета на община Брезово

5. Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. през 2020 г.
Докл.: Кмета на община Брезово

6. Докладни записки:
- Докладна записка с вх. №49 от 15.02.2021 г., относно: Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги.
- Докладна записка с вх. №54 от 16.02.2021 г., относно: Определяне на пасища, мери и ливади – общинска собственост на територията на община Брезово за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 година.
- Докладна записка с вх. №71 от 10.03.2021 г., относно: Продажба на общински недвижим имот представляващ УПИ IV /четвърти/ Битови услуги, кв.1 /първи/ от плана на с. Борец.
- Докладна записка с вх. №73 от 15.03.2021 г., относно: Подпомагане жители на общината с еднократна финансова помощ.
- Докладна записка с вх. №76 от 15.03.2021 г., относно: Вземане на решение за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено до второ дете през бюджетната 2021 г.


7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
- Питане с вх. №66/08.03.2021 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово.
- Питане с вх. №70/10.03.2021 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово.

Забележка! На 18.03.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в стола на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.
Заседанието на Общински съвет Брезово ще се проведе при спазване предписанията на здравните органи относно: начин на разполагане на общинските
съветници в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. Посоченото се отнася и за заседанията на постоянните комисии.
Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:/п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |