Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВИзх.№25/20.03.2023 г.
До ………………….


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 30.03.2023 г. /четвъртък / от 14.00 часа
55-то заседание на Общински съвет гр. Брезово, което ще се проведе в Стола на община Брезово, при следния
Проект!
Дневен ред:

1. Отчет-анализ за дейността на служителите от участък Брезово при Районно управление Раковски
Докл.: Началник РУ - Раковски

2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
Докл.: Кмета на Община Брезово
3. Докладни записки:
- Докладна записка с вх. №80 от 23.02.2023 г. от кмета на община Брезово, относно: Актуализиран стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит в община Брезово за 2023 - 2025 г. и Актуализирам годишен план за дейността на Звено за вътрешен одит в община Брезово за 2023 г.
- Докладна записка с вх. №85 от 07.03.2023 г. от кмета на община Брезово, относно: Издаване на разрешително на: БИОПРИМ" ЕООД за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "ЮРЕНЯ", поземлен имот 81308.18.106 в землището на село Чехларе
- Докладна записка с вх. №88 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Процедура по §8, ал,2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ XIV - 438 за фотоволтаична система, кв.52 от плана на с. Пъдарско
- Докладна записка с вх. №89 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Продажба на общински недвижим имот УПИ II държ., кв. 12 от действащия кадастрален и регулационен план на с. Отец Кирилово
- Докладна записка с вх. №90 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Учредяване право на строеж за построяване на фотоволтайчна централа върху общински недвижим имот в с. Пъдарско представляващ УПИ IX екологично чисти стопански дейности, кв. 58 по реда на чл.62
- Докладна записка с вх. №91 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Даване на съгласие за ползване на общински недвижими имоти в землището на с. Розовец за временни складове за дървесина от ТП "Държавно ловно стопанство - ТРАКИЯ"
- Докладна записка с вх. №92 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински земеделски земи на НЧ "Лъч - 1918 г." - с. Борец
- Докладна записка с вх. №93 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Продажба на общински недвижим имот №30750.103.944 по кадастрална карта на землището с. Зелениково
- Докладна записка с вх. №94 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Учредяване право на строеж за построяване на жилищна сграда върху общински недвижим имот в с. Отец Кирилово представляващ УПИ I държ., кв. 43
- Докладна записка с вх. №95 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Учредяване право на строеж за построяване на жилищна сграда върху общински недвижим имот в с, Отец Кирилово представляващ УПИ VIII държ., кв.37
- Докладна записка с вх. №96 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот I - търговски дейности, кв. 74 от действащия кадастрален и регулационен план на гр. Брезово
- Докладна записка с вх. №97 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост №06361.1.46 от кадастрална карта на землище гр. Брезово по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
- Докладна записка с вх. №98 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно:
Продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост №62966.136.2 от кадастрална карта на землище с. Розовец по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
- Докладна записка с вх. №99 от 14.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Определяне на пълномощен представител на община Брезово в "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД
- Докладна записка с вх. №106 от 16.03.2023 г. от Председател на Общински съвет - Брезово, относно: Подпомагане жители на общината с еднократна финансова помощ
- Докладна записка с вх. №109 от 16.03.2023 г. от За кмета на община Брезово, относно: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво на територията на община Брезово, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет


5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Забележка! На 23.03.2023 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателна зала на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.

Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |