Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


Изх.№ 7/18.01.2021 г.
До ………………….


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 28.01.2021 г. /четвъртък / от 14.00 часа
21-то заседание на Общински съвет гр. Брезово, което ще се проведе в стола на общината, партерен етаж при следния
Проект!
Дневен ред:

1. Отчет за дейността на Общински съвет Брезово и неговите комисии за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.
Докл.: Председателят на ОбС

2. Отчет на кмета на община Брезово за изпълнение актовете на Общинския съвет през второто полугодие на 2020 г.
Докл.: Кмета на община Брезово

3. Докладни записки:
- Докладна записка с вх. №356 от 15.12.2020г., относно: Продажба на общински недвижим имот представляващ УПИ IV /четвърти/ - Битови услуги, кв.1 от плана на село Борец.
- Докладна записка с вх. №8 от 14.01.2021 г., относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 70593.379.169, местност „Сютбунар/Каракютук“ по КККР на с. Сърнегор, община Брезово, за смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обект „Говедовъдна ферма“
- Докладна записка с вх. № 9 от 15.01.2021 г., относно: Решение за почистване от дървесна растителност на земеделски земи, пасища, дерета и на самозалесили се земи, които не притежават характеристика на гора, находящи се в землището на община Брезово, съставляващи общинска собственост, и начина на ползване на добитата дървесина.
- Докладна записка с вх. №11 от 18.01.2021 г., относно: Подпомагане жители на общината с еднократна финансова помощ.

4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Забележка! На 21.01.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в стола на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.
Заседанието на Общински съвет Брезово ще се проведе при спазване предписанията на здравните органи относно: начин на разполагане на общинските
съветници в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. Посоченото се отнася и за заседанията на постоянните комисии.
Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:/п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |