Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


09.01.2020
Културен календар на Община Брезово за 2020 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


Изх.№ 78/15.07.2020 г.

До ………………….


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 21.07.2020 г. /вторник / от 14.00 часа
13-то извънредно заседание на Общински съвет гр. Брезово, което ще се проведе в заседателната зала на община Брезово, ет.IV при следния
Проект!
Дневен ред:

1. Преразглеждане на решение №136, взето с протокол №11 от 25.06.2020 г. на общински съвет Брезово, относно: Продажба на селскостопански обект – баня за овце - общинска собственост, находящ се в землището на с. Пъдарско
Докл.: Председателят на ОбС - Брезово
2. Приемане на решение от Общински съвет – Брезово за даване на предложение от кмета на община Брезово до РУО – Пловдив за включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци в списъка на защитените училища за учебната 2020-2021 г.
Докл.: Кмета на община Брезово
3. Приемане на решение от Общински съвет – Брезово за даване на предложение от кмета на община Брезово до РУО – Пловдив за включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци, СУ „Христо Смирненски“ – гр. Брезово и ДГ „Вела Благоева“ – гр. Брезово в списъка на средищните училища и детски градини за учебната 2020-2021 г.
Докл.: Кмета на община Брезово
4. Докладни записки.

5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Забележка! На 21.07.2020 г. /вторник/ от 13.30 часа в заседателната зала на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.
Заседанието на Общински съвет Брезово ще се проведе при спазване предписанията на здравните органи относно: начин на разполагане на общинските съветници в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. Посоченото се отнася и за заседанията на постоянните комисии.
Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:/п/
Аргир Вълчев


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


Изх.№ 79/15.07.2020 г.

До ………………….


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 30.07.2020 г. /четвъртък / от 14.00 часа
14-то заседание на Общински съвет гр.Брезово, което ще се проведе в салона на
НЧ „Искра - 1883“ с. Чоба при следния
Проект!
Дневен ред:

1. Информация за дейността на народните читалищата на територията на община през 2019 г.
Докл.: Кмета на общината
2. Отчет за дейността на общински съвет Брезово и неговите комисии за периода 06.11.2019г. – 30.06.2020г.
Докл.: Председателя на ОбС – Брезово

3. Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС за периода 01.01.2020г. до 30.06.2020г.
Докл.: Кмета на общината

4. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година.
Докл.: Кмета на общината

5. Докладни записки.

6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Забележка! На 21.07.2020 г. /вторник/ от 14.30 часа в заседателната зала на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.
Заседанието на Общински съвет Брезово ще се проведе при спазване предписанията на здравните органи относно: начин на разполагане на общинските съветници в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, проветряване
на помещението, дезинфекция. Посоченото се отнася и за заседанията на постоянните комисии.
Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:/п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |