Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВИзх.№104/19.09.2022 г.
До ………………….


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 29.09.2022 г. /четвъртък / от 14.00 часа
47-то заседание на Общински съвет гр. Брезово, което ще се проведе в Заседателна зала на общината, при следния
Проект!
Дневен ред:

1. Информация за изпълнение бюджета на община Брезово на първо полугодие на 2022 година

Докл.: Кмета на община Брезово
2. Докладни записки:

- Докладна записка с вх. №234 от 12.07.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Продажба на общински недвижими имоти УПИ V стоп. Д-ти/ж,; УПИ VI стоп. Д-ти/ж. и УПИ I зеленина, кв.10 от действащия кадастрален и регулационен план на с. Тюркмен
- Докладна записка с вх. №262 от 18.07.2022 г. от кмета на община Брезово Брезово, относно: Продажба на общински недвижими имоти УПИ X жил. застрояване, XI – държ. и IV – държ., кв.35 от действащия кадастрален и регулационен план на с. Розовец
- Докладна записка с вх. №270 от 22.07.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Продажба на общински недвижим имот поземлен имот 390.176 по плана на новообразуваните имоти на местност „Изолираното“ , землище с. Златосел
- Докладна записка с вх. №271 от 22.07.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Учредяване право на строеж за построяване на жилищна сграда върху общински недвижим имот в с. Бабек представляващ УПИ V държ.,кв.8
- Докладна записка с вх. №272 от 25.07.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Промяна предназначението на общински земеделски земи, придобили характера на гора по смисъла на чл.2 от Закона за горите в горските територии в землището на с. Златосел
- Докладна записка с вх. №275 от 27.07.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Даване на съгласие за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за общински недвижим имот в землището на с. Върбен
- Докладна записка с вх. №276 от 27.07.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Процедура по §8, ал.2, т.1 и т.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на УПИ V 92, кв.15 от плана на с. Стрелци
- Докладна записка с вх. №277 от 27.07.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Прекратяване на съсобственост за поземлен имот с идентификатор 02035.32.12 от кадастрален план и кадастрални регистри на землище с. Бабек
- Докладна записка с вх. №283 от 03.08.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Даване на съгласие за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за общински недвижим имот в землището на с. Тюркмен
- Докладна записка с вх. №299 от 22.08.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Предоставяне на еднократно финансово подпомагане за постигнати високи резултати на дете с изявени дарби от община Брезово
- Докладна записка с вх. №308 от 29.08.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2021 год.
- Докладна записка с вх. №321 от 14.09.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на имот с идентификатор 31160.294.2 с. Златосел, общ. Брезово, обл. Пловдив по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрен със заповеРД-18-589/21.08.2019 год. на Изпълнителен директор ма АГКК, за смяна на статута на земеделска земя за ниско жилищно застрояване.
- Докладна записка с вх. №325 от 16.09.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Вземане на решение за допълване списъка на капиталовите разходи за 2022 г.
- Докладна записка с вх. №326 от 16.09.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Даване на съгласие за допълнително финансиране на изминат километър при осъществяване на специализирания превоз на деца и ученици по утвърдени маршрутни разписания на територията на Община Брезово
- Докладна записка с вх. №327 от 16.09.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Промяна на мястото на предоставяне на социална услуга „ Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 1 с. Зелениково
- Докладна записка с вх. №329 от 16.09.2022 г. от кмета на община Брезово, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на автомобил на ОДМВР Пловдив
- Докладна записка с вх. №330 от 19.09.2022 г. от председател на ОбС - Брезово, относно: Подпомагане жители на общината с еднократна финансова помощ

Забележка! На 21.09.2022 г. /сряда/ от 14.00 часа в Заседателна зала на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.

Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |