Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


Изх.№ 113/18.10.2021 г.
До ………………….


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 28.10.2021 г. /четвъртък / от 14.00 часа
33-то заседание на Общински съвет гр. Брезово, което ще се проведе в стола на общината, партерен етаж при следния
Проект!
Дневен ред:
1. Приемане на Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – Брезово за периода април 2021 г. – септември 2021 г.

Докл.: Кмета на община Брезово

2. Приемане на Информация, относно изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ към 30.09.2021 г.
Докл.: Изп. Директор на МИГ
3. Докладни записки:
- Докладна записка с вх. №325 от 23.08.2021 г., относно: Продажба на общински недвижим имот УПИ VI 747, кв.56 от кадастрален и регулационен план на с. Свежен;
- Докладна записка с вх. №363 от 20.09.2021 г., относно: Подписване на договор за съвместна дейност, за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ рехабилитационни и възстановителни процедури в Център за рехаблитация и социална интеграция гр. Брезово;
- Докладна записка с вх. №385 от 08.10.2021 г., относно: Именуване на улица в с. Златосел, община Брезово;
- Докладна записка с вх. №386 от 11.10.2021 г., относно: Присъединяване на Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги – община Брезово;
- Докладна записка с вх. №387 от 11.10.2021 г., относно: Приемане на Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 – 2027 г.) в изпълнение на проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. с възложител Националното сдружение на общините в Република България;
- Докладна записка с вх. №390 от 11.10.2021 г., относно: Предоставяне под наем на общински земеделски земи в землищата на общината за стопанската 2021/2022 година и следващи;
- Докладна записка с вх. №391 от 11.10.2021 г., относно: Продажба на общински недвижим имот УПИ XVI База на ГС, кв.21р от кадастрален и регулационен план на с. Свежен;
- Докладна записка с вх. №404 от 13.10.2021 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на обучаващ се във ВУЗ;
- Докладна записка с вх. №405 от 14.10.2021 г., относно: Продажба на общински недвижим имот I – държ., кв.26 от действащия кадастрален и регулационен план на с. Отец Кирилово
- Докладна записка с вх. №406 от 15.10.2021 г., относно: Подпомагане жители на общината с еднократна финансова помощ;


4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
- Докладна записка - Искане с вх. №388/11.10.2021 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово;
- Докладна записка - Искане с вх. №389/11.10.2021 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово;
- Докладна записка - Искане с вх. №401/13.10.2021 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово.

Забележка! На 21.10.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в стола на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.
Заседанието на Общински съвет Брезово ще се проведе при спазване предписанията на здравните органи относно: начин на разполагане на общинските
съветници в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. Посоченото се отнася и за заседанията на постоянните комисии.
Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |