Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


Изх.№...../.............2023 г.
До ………………….


П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:
на 26.01.2023 г. /четвъртък / от 14.00 часа
53-то заседание на Общински съвет гр. Брезово, което ще се проведе в Заседателната зала на община Брезово, ет. IV при следния
Проект!
Дневен ред:

1. Отчет на председателя на ОбС за дейността на ОбС и неговите комисии за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.
Докл.: Председателя на Общински съвет - Брезово

2. Изпълнение на актовете на Общински съвет - Брезово за периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.
Докл.: Кмета на Община Брезово

3. Приемане на информация за дейността на Комплекс за социални услуги - Община Брезово за периода юли - декември 2022 г

Докл.: Кмета на Община Брезово

4. Докладни записки:

- Докладна записка с вх. №2 от 03.01.2023 г. от кмета на община Брезово, относно: Промяна предназначението на общински земеделски земи, придобили характеристика на гора по смисъла на чл. 2 от Закон за горите в горски територии е землище на с. Зелениково
- Докладна записка с вх. №3 от 03.01.2023 г. от кмета на община Брезово, относно: Промяна предназначението на общински земеделски земи, придобили характеристика на гора по смисъла на чл. 2 от Закон за горите в горски територии е землище на с. Чоба
- Докладна записка с вх. №7 от 09.01.2023 г. от кмета на община Брезово, относно: Кандидатстване на Община Брезово с проект за директно предоставяне на средства по процедура "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост
- Докладна записка с вх. №10 от 11.01.2023 г. от кмета на община Брезово, относно: Промяна предназначението на общински земеделски земи, придобили характеристика на гора по смисъла на чл. 2 от Закон за горите в горски територии е землище на с. Розовец ЕКАТТЕ 62966
- Докладна записка с вх. №11 от 11.01.2023 г. от кмета на община Брезово, относно: Промяна предназначението на общински земеделски земи, придобили характеристика на гора по смисъла на чл. 2 от Закон за горите в горски територии е землище на с. Свежен ЕКАТТЕ 65526
- Докладна записка с вх. №14 от 12.01.2023 г. от кмета на община Брезово, относно: Вземане на решение за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план
- Докладна записка с вх. №21 от 13.01.2023 г. от кмета на община Брезово, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Брезово с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г.
- Докладна записка с вх. №22 от 13.01.2023 г. от председател на Общински съвет -Брезово, относно: Подпомагане жител на общината с еднократна финансова помощ
- Докладна записка с вх. №23 от 13.01.2023 г. от председател на Общински съвет -Брезово, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет - Брезово
- Докладна записка с вх. №26 от 13.01.2023 г. от кмета на община Брезово, относно: Предоставяне за управление на помещения - публична общинска собственост на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, Общинска служба "Земеделие" гр. Брезово

5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
- Питане с вх. №469/15.12.2022 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово.
- Питане с вх. №470/15.12.2022 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово.
- Питане с вх. №471/15.12.2022 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово.
- Питане с вх. №472/16.12.2022 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово.
- Питане с вх. №477/20.12.2022 г. от г-н Ангел Иванов – общински съветник в Общински съвет Брезово.

Забележка! На 19.01.2023 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на общината ще се проведе заседание на Постоянните комисии при Общински съвет – Брезово.

Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |