Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Програма за работа на Общински съвет – Брезово през второто полугодие на 2020 година

Месец юли
1. Отчет на председателя на ОбС за работата на ОбС и неговите комисии за периода от 01.11.2019 г. до 30.06.2020 г.
2. Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС за периода 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
3. Приемане на отчет по бюджета на община Брезово за 2019 година.
4. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година.
5. Информация за дейността на читалищата на територията на община Брезово.
6. Докладни записки.
7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Месец септември
1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото полугодие на 2020 година.
2. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за започване на новата учебна година 2020/2021 година.
3. Утвърждаване броя и пълняемостта на паралелките под норматив в общинските училища и броя на групите и средната месечна посещаемост в ДГ за учебната 2020/2021 година.
4. Докладни записки.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Месец октомври
1. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Брезово през 2021 година.
2. Информация за дейността на Център за обществена подкрепа гр. Брезово.
3. Информация за дейността на СНЦ „МИГ Брезово, Бр. Даскалови“ по осъществяването на проект „Изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“.
4. Докладни записки.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Месец ноември
1. Анализ за състоянието на общинската пътна мрежа и безопасността на движение по пътищата в община Брезово.
2. Докладни записки.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Месец декември
1. План за работата на общински съвет през първото полугодие на 2021 година.
2. Приемане на План – сметка за 2021 г. за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
3. Приемане на Календар на културните прояви, чествания и годишнини в община Брезово за 2021 година.
4. Докладни записки.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

На основание чл.15, т.15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Брезово за приложение на ЗМСМА, общинските съветници определят и участват в приемни по график с населението на общината. Ежемесечно до първо число на месеца общинският съветник следва да заяви провеждане на срещи с населението на общината
Срок постоянен.


25.06.2020 г. Общински съвет - Брезово

Програма за работа на ОбС - Брезово през първото полугодие на 2021 г.
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |