Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

П Р О Г Р А М А
ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ гр. БРЕЗОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 г.


Заседанията на общинския съвет ще се провеждат през последния четвъртък от месеца от 14.00 ч. в залата на общинска администрация. При възникнали неотложни проблеми могат да се провеждат заседания и в друго време, след предварително съгласуване с Общинския съвет и Общинска администрация.
Вносителите трябва да представят материалите на техническия сътрудник към Общинския съвет минимум 10 (десет) дни преди заседанието, за да могат да се изпратят на общинските съветници в 7 (седем) дневен срок преди заседанието.
До 3 (три) работни дни преди заседанието, могат да се внасят допълнително само материали, касаещи спешни въпроси, които произтичат от указанията на държавни институции- получени в общината в периода след като материалите вече са раздадени на общинските съветници.
Заседание на постоянните комисии ще се провежда предпоследния четвъртък от месеца от 14.00 ч. (7 (седем) дни преди сесията на общинския съвет), за да приеме окончателния вариант на предлаганите за обсъждане докладни записки.
За допълнително включените точки ще се прави допълнително разпределение по постоянните комисии за становище.
Срещите и приемните с населението по селищата ще се правят до 10 (десет) работни дни след проведената сесия, като денят и часът ще се съгласуват с кметовете и кметските наместници, които ще трябва да направят разгласа за предстоящите срещи.

Председателят на общинския съвет ще има приемна всеки вторник от 14.00 до 16.00 часа.

В настоящия план са фиксирани основните въпроси за обсъждане. Могат да се включват и допълнителни въпроси, но при спазване изискванията на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.І. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
26 януари 2017 г.
№ Дейност
1. Отчет за дейността на ОбС-Брезово и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017г.
2. Приемане на бюджета и инвестиционната програма на община Брезово за 2017г.
3. Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС приети за ІІ-то полугодие на 2016г.
4. Докладни.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


23 февруари 2017 г.
№ Дейност
1. Стратегия за социалните услуги в община Брезово 2016-2020г.
2. Отчет за работата на Общинска администрация през 2017 г.
3. Отчет за работата на ОКБППМН за 2016г.
4. Докладни.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

30 март 2017 г.
№ Дейност
1. Информация за работата на служителите от РПУ-Раковски по опазване на обществения ред на територията на Община Брезово през 2016 г.
2. Отчет за изпълнението на общинската програма за закрила на детето .
3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година.
4. Приемане на План за социалните услуги за 2018г.
5. Приемане на общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период от 2 години.
6. Докладни.
7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


27 април 2017 г.
№ Дейност
1. Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
3. Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и проблемите по БД на територията на общината.

4. Докладни.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


24 май 2017 г.
№ Дейност
1. Утвърждаване на методика за изчисляване на ТБО през 2018г. за жителите на общината.
2. Противопожарна охрана - състояние, мерки за летния сезон.
3. Докладни.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

29 юни 2017 г.
№ Дейност
1. План за работата на общинския съвет през второто полугодие на 2017 г.
2. Приемане на отчет по бюджета на община Брезово за 2016г.
3. Докладни.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


ІІ. ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО ОТДЕЛЕН ГРАФИК

ІІІ. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ СРЕЩИ И ПРИЕМНИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ С НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА ЩЕ СЕ ПОДГОТВЯ ЕЖЕМЕСЕЧНО СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ С КМЕТОВЕТЕ И ГРУПИТЕ

29 декември 2016 г. Общински съвет

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |