Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

16.02.2015
Културен календар на Община Брезово за 2015 година


12.09.2014
Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Брезово 2007-2013


17.03.2014
Обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинската пътна мрежа; републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и ремонт улична мрежа в населените места на Община Брезово.


27.02.2014
Списък на освободени физически лица от такса „Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2014г.


03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


26.03.2013
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.
За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС

В общината има пет училища, от които едно начално в с. Борец, две основни в селата Стрелци и Пъдарско, средищното средно училище и Професионалната гимназия по селско стопанство в град Брезово.
            СОУ „ Христо Смирненски” е средищно училище с обучение от I до XII клас. То предлага профилирана подготовка по информатика и ИТ и е партньор при реализацията на над 20 национални и международни проекта. Екипът от учители и ученици разработва система за стандартизирано електронно обучение. Прототипният  SCORM- базиран образователен портал( http://soubrezovo.org) е част от международен научен проект “Distributed e-learning center” , разработван съвместно с Пловдивския университет, Хумболдтовия  университет в Берлин, Университета в Лимерик, Ирландия и др.
            Учениците участвуват в разнообразни извънкласни форми- спортни секции, туристически отряд, самодеен театър, танцови и певчески състави, изследователска школа по ИТ и др. Разработваните от учениците проекти по ИТ са сред най- добрите на национални и международни състезания, конференции и олимпиади.
            Професионалната гимназия „ Златьо Бояджиев” предлага обучение по две професии- „ Готвач” и „ Монтьор на селскостопанска техника” .
            Във всички селища на общината функционират читалище и библиотека, където се организират множество самодейни концерти, театрални постановки, изложби и др. Известен със своите постановки е самодейният театрален колектив при НЧ град Брезово.

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |