Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


09.01.2020
Културен календар на Община Брезово за 2020 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007













13. 03.2020

Важно съобщение

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъде променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.


Заповед РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването /.PDF формат/
31. 03.2020

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ: - Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. - всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.

Уважаеми жители на Община Брезово, моля да се запознаете със Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се задължават – всички лица, когато се намират в закрити или открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.
От общинска администрация
Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!
30. 03.2020

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ: - Заповед №РД-01-158/26.03.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-01-140/19.03.2020г.

Уважаеми жители на Община Брезово, моля да се запознаете със Заповед №РД-01-158/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, относно реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести във връзка с усложняващата се епидемична обстановка.
От общинска администрация
Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!
27. 03.2020

Съобщение

Съобщение за изготвен ПУП-ПРЗ


В изпълнение на чл.128,ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общинска администрация гр.Брезово съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен в деловодството на Община Брезово: Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ ХI-190 – училище, в кв. 19 по кадастралния и регулационен план на с. Розовец, Община Брезово, одобрен със Заповед №30/30.08.1990г. на Кмета на Община Брезово. С проекта за изменение на плана за регулация на УПИ ХI-190 – училище, в кв. 19 се предвижда промяна предназначението му в УПИ ХI-190, образование, култура, изкуство, обществено обслужващи дейности и настаняване, както и определяне на характера и начина на застрояване в него. С плана за застрояване за УПИ ХI-190, кв. 19 се предвижда нискоетажно свободно застрояване с височина до 10м.
Обявлението за изработеният Проект за подробния устройствен план е публикувано на интернет страницата на Община Брезово, а самият проект за подробния устройствен план е на разположение в техническа служба на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаването на настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Брезово.

27.03.2020г.

ХРИСТО ЕНКОВ
Кмет на община
26. 03.2020

Заповед

Go to page       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |