Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007
 • Заповед № 78 /10.02.2014 гр.Брезово
  На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.) и във връзка с утвърден Протокол № 1 от 07.02.2014 г. от работата на комисията назначена със Заповед № Г-74/07.02.2014 г. на кмета на Община Брезово за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1401 с подотдели 137 „б”, 138 „е”, 207 „а”, 207 „ж” територията на Община Брезово, с.Розовец.

  О Б Я В Я В А М:

  І. Класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1401 с подотдели 137 „б”, 138 „е”, 207 „а”, 207 „ж” територията на Община Брезово, с.Розовец.
  1. „ИЛТА”ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул.”Цар Иван Шишман” № 23, общ. Казанлък, ЕИК 123736391, с предложена цена 27 249.00 лв. /двадесет и седем хиляди двеста четиридесет и девет лв./.
  3. Отстранени кандидати няма.

  ІІ. Определям за купувач на стоящата дървесина на корен в обект № Бр-1401 с подотдели 137 „б”, 138 „е”, 207 „а”, 207 „ж” територията на Община Брезово, с.Розовец, с общо прогнозно количество 907 / деветстотин и седем /пл. куб. м, с предложена цена
  27 249.00 лв. /двадесет и седем хиляди двеста четиридесет и девет лв./ без ДДС или 32 698.80 лв. /тридесет и две хиляди шестстотин деветдесет и осем лв. и осемдесет стотинки/ с включен ДДС, кандидата:

  „ИЛТА” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул.”Цар Иван Шишман” № 23, общ. Казанлък, обл.Пловдив и адрес за кореспонденция : същият, представлявано от ИЛКО ЛИЛЯНОВ ХРИСТОЗОВ, ЕГН - 6211037669 с постоянен адрес гр.Казанлък, ул.”Цар Иван Шишман” № 23, общ. Казанлък, обл.Пловдив и адрес за кореспонденция : същият, в качеството му на управител.  ІІІ. При подписване на договора кандидата представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% / пет процента / от достигнатата цена на обекта която е 1362.45 / хиляда триста шейсет и два лева и четиридесет и пет стотинки /лв.
  Върху гаранцията не се внася ДДС.

  На основание чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.) настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Брезово.

  инж.РАДНЬО МАНОЛОВ
  Кмет на община

  <br />

 • <a href="http://brezovo.bg/docs/082013/zapoved_01082013.pdf">Заповед № 515 гр.Брезово, 22.07.2013 год
  На основание чл. 76 ал.1 и чл.85 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 372/27.06.2013 г. на ОбС Брезово , определям комисия в състав:
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Томов-Зам.кмет на общината
  ЧЛЕНОВЕ: 1.адв.Никола Коцелов
  2.Донка Калпошанова – старши специалист в „ОА”
  и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:1.Петя Иванова-старши специалиств дирекция „ОА”
  2. Ивана Белчева-главен счетоводител в общината

  На комисията възлагам да организира и проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ползване на маркирана стояща дървесина на корен от общински имоти с прогнозни количества по вид и категории: едра, средна, дребна и дърва за огрев в землищата на с.Дрангово и с.Върбен
  </a><br/><br />

 • <a href="http://brezovo.bg/docs/072013/zapoved_1301.pdf">Заповед № Г- 549/29.07.2013, На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.) и във връзка с утвърден Протокол № 1 от 26.07.2013 г. от работата на комисията назначена със Заповед № Г-537/26.07.2013г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1301 с подотдели 106 “л2” и 196 “б1”, на територията на Община Брезово</a><br/><br />

 • <a href="http://brezovo.bg/docs/072013/zapoved_26072013.pdf">Заповед № Г-535/25.07.2013, </a><br/><br />


 • <a href="http://brezovo.bg/docs/062013/zapoved_364.pdf">Заповед № 634/30.05.2013, Cnисък на категориите информации, създавата, обработвана и съхранявана в Община Брезово, подлежащана на класификация като служебна тайна</a><br/><br />

 • <a href="http://brezovo.bg/docs/zapoved_30102012.PDF">Заповед № 686/26.10.2012 за определяне границите на районите за събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци</a><br/><br />

 • <a href="http://brezovo.bg/docs/zapoved_02072012.pdf">Заповед № 402/02.07.2012, във връзка с провеждане на публичен търг с тайно наддаване за ползване на маркирана стояща дървесина на корен за нуждите на местното население от общински имоти с прогнозни количества по вид и категории: едра, средна и дребна и дърва за огрев в землището на с. Розовец</a><br /><br />

 • <a href="http://brezovo.bg/docs/zapoved_12042012.pdf">Заповед № 223/12.04.2012, във връзка указания дадени с писмо изх.№2326/2008 г. от 11.04.2012 год. от Районна прокуратура гр.Пловдив и обявената на 18.04.2012 год. процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовири публична общинска собственост в землищата на с.Зелениково и гр.Брезово</a><br /><br />

 • <a href="http://brezovo.bg/docs/zapoved_03112011.pdf">Заповед № 643/26.10.2011, във връзка с организираното събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване</a><br /><br />

 • <a href="http://brezovo.bg/docs/zapoved_07022011.PDF">Заповед № 06/06.01.2011, на Директора на ОД "Земеделие" гр. Пловдив, относно: информацията, представляваща "Служебна тайна"</a><br /><br />

 • <a href="http://brezovo.bg/docs/zapoved.PDF">ЗАПОВЕД № 573, гр. Брезово, 25.10.2010 г. на Кмета на Община Брезово, относно: Определяне границите на районите за събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци.</a><br /><br />

 • <a href="http://brezovo.bg/page.php?30">ЗАПОВЕД № 83, гр. Брезово, 08 март 2010 г. на Кмета на Община Брезово, относно: Вътрешни правила за изпълнение Закона за достъп до обществена информация</a><br /><br />

 • <a href="http://brezovo.bg/docs/zapoved_134_25022009.pdf">ЗАПОВЕД № 134, гр. Брезово, 25 февруари 2009 г.</a><br /><br />

 • <a href="http://brezovo.bg/docs/oba-Brezovo.pdf">ЗАПОВЕД № 279, гр. Брезово, 08 май 2009 г.</a>

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |