Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

 • Заповед № 78 /10.02.2014 гр.Брезово
  На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.) и във връзка с утвърден Протокол № 1 от 07.02.2014 г. от работата на комисията назначена със Заповед № Г-74/07.02.2014 г. на кмета на Община Брезово за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1401 с подотдели 137 „б”, 138 „е”, 207 „а”, 207 „ж” територията на Община Брезово, с.Розовец.

  О Б Я В Я В А М:

  І. Класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1401 с подотдели 137 „б”, 138 „е”, 207 „а”, 207 „ж” територията на Община Брезово, с.Розовец.
  1. „ИЛТА”ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул.”Цар Иван Шишман” № 23, общ. Казанлък, ЕИК 123736391, с предложена цена 27 249.00 лв. /двадесет и седем хиляди двеста четиридесет и девет лв./.
  3. Отстранени кандидати няма.

  ІІ. Определям за купувач на стоящата дървесина на корен в обект № Бр-1401 с подотдели 137 „б”, 138 „е”, 207 „а”, 207 „ж” територията на Община Брезово, с.Розовец, с общо прогнозно количество 907 / деветстотин и седем /пл. куб. м, с предложена цена
  27 249.00 лв. /двадесет и седем хиляди двеста четиридесет и девет лв./ без ДДС или 32 698.80 лв. /тридесет и две хиляди шестстотин деветдесет и осем лв. и осемдесет стотинки/ с включен ДДС, кандидата:

  „ИЛТА” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул.”Цар Иван Шишман” № 23, общ. Казанлък, обл.Пловдив и адрес за кореспонденция : същият, представлявано от ИЛКО ЛИЛЯНОВ ХРИСТОЗОВ, ЕГН - 6211037669 с постоянен адрес гр.Казанлък, ул.”Цар Иван Шишман” № 23, общ. Казанлък, обл.Пловдив и адрес за кореспонденция : същият, в качеството му на управител.  ІІІ. При подписване на договора кандидата представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% / пет процента / от достигнатата цена на обекта която е 1362.45 / хиляда триста шейсет и два лева и четиридесет и пет стотинки /лв.
  Върху гаранцията не се внася ДДС.

  На основание чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.) настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Брезово.

  инж.РАДНЬО МАНОЛОВ
  Кмет на община

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |