Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия

 • Заповед № 78 /10.02.2014 гр.Брезово
  На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.) и във връзка с утвърден Протокол № 1 от 07.02.2014 г. от работата на комисията назначена със Заповед № Г-74/07.02.2014 г. на кмета на Община Брезово за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1401 с подотдели 137 „б”, 138 „е”, 207 „а”, 207 „ж” територията на Община Брезово, с.Розовец.

  О Б Я В Я В А М:

  І. Класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1401 с подотдели 137 „б”, 138 „е”, 207 „а”, 207 „ж” територията на Община Брезово, с.Розовец.
  1. „ИЛТА”ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул.”Цар Иван Шишман” № 23, общ. Казанлък, ЕИК 123736391, с предложена цена 27 249.00 лв. /двадесет и седем хиляди двеста четиридесет и девет лв./.
  3. Отстранени кандидати няма.

  ІІ. Определям за купувач на стоящата дървесина на корен в обект № Бр-1401 с подотдели 137 „б”, 138 „е”, 207 „а”, 207 „ж” територията на Община Брезово, с.Розовец, с общо прогнозно количество 907 / деветстотин и седем /пл. куб. м, с предложена цена
  27 249.00 лв. /двадесет и седем хиляди двеста четиридесет и девет лв./ без ДДС или 32 698.80 лв. /тридесет и две хиляди шестстотин деветдесет и осем лв. и осемдесет стотинки/ с включен ДДС, кандидата:

  „ИЛТА” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул.”Цар Иван Шишман” № 23, общ. Казанлък, обл.Пловдив и адрес за кореспонденция : същият, представлявано от ИЛКО ЛИЛЯНОВ ХРИСТОЗОВ, ЕГН - 6211037669 с постоянен адрес гр.Казанлък, ул.”Цар Иван Шишман” № 23, общ. Казанлък, обл.Пловдив и адрес за кореспонденция : същият, в качеството му на управител.  ІІІ. При подписване на договора кандидата представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% / пет процента / от достигнатата цена на обекта която е 1362.45 / хиляда триста шейсет и два лева и четиридесет и пет стотинки /лв.
  Върху гаранцията не се внася ДДС.

  На основание чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.) настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Брезово.

  инж.РАДНЬО МАНОЛОВ
  Кмет на община

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |