Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за
изпълнение на Закона за достъп до обществена информация
от Община Брезово

I. Общи положения
Чл.1.(1) С тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от служителите в Община Брезово.
(2) Предоставянето на достъп до обществена информация, съхранявана в Община Брезово, по ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила е недопустимо, ако не е предвидено в друг закон специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.
Чл.2. (1) Предмет на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на Община Брезово.
(2) Вътрешните правила се прилагат само за осигуряване достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Община Брезово.
(3) Тези правила не се прилагат за достъпа до лични данни, по смисъла на §1, т.2 от допълнителната разпоредба на ЗДОИ и Закона за защита на личните данни, както и до класифицирана информация по смисъла на Закона за защитана класифицираната информация.
Чл.З. Целта на тези вътрешни правила е да се удовлетвори правото на всеки гражданин на РБългария на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и на основата на принципите:
1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4. защита на правото на информация;
5. защита на личната информация;
6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.
Чл.4. Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
Чл.5. Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите предвидени със закон.
Чл.6. В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 от ЗДОИ срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.
II. Упълномощени длъжностни лица
Чл.7. (1) Решения за предоставяне на достъп до обществена информация взема секретаря на Община Брезово.
(2) Секретарят разпорежда публикуване на обществена информация, за която няма задължение за обнародване по закон, но представлява интерес за широк кръг граждани.
(3) При искане за достъп до официална обществена информация, която е създадена или се съхранява в Община Брезово и е публикувана, всеки служител на администрацията е длъжен да посочва изданието, броя и датата на публикуване.
III. Процедура за вземане на решения по чл.28, ал.2 от ЗДОИ
Чл.8. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в Информационния център за административни услуги и регистрират в деловодно-информационната система на Община Брезово по определения ред.
(2) За писмени се считат и заявленията получени в Община Брезово на посочения за кореспонденция факс или електронната поща на Общината, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно чл.25, ал.1 от ЗДОИ.
(3) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа следните данни:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.
Чл.9. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп се предават на Секретаря за резолюция до компетентния отдел/служител.
(2) Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служител в Информационния център, който ги представя в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система и ги докладва на Секретаря на общината.
Чл.10. (1) В срок от пет дни от получаването на резолюцията, служителят, получил резолюция, представя предложение за решение, което предава на Секретаря.
(2) При изготвяне на предложението за решение, служителите изхождат от съхраняваната в Община Брезово информация и класификацията й, съобразно ЗДОИ, законосъобразността на предоставянето или ограничаването на достъпа, когато исканата информация е служебна.
(3) Когато исканата информация не се съхранява в Община Брезово, но има данни за нейното местонахождение, компетентните служители посочват къде да бъде препратено заявлението.
Чл.11. (1) В законния 14 дневен срок от подаване на заявлението Секретарят се произнася по искането с решение, което съдържа изискваните от закона реквизити:
1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, но не по-малък от 30 дни от датата на получаване на решението;
3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация;
6. могат да бъдат посочени и други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.
(2) Екземпляр от решението с придружително писмо се изпраща на заявителя по пощата с обратна разписка в деня на вземане на решението.
(3) Копие от решението се връчва за изпълнение на служитеят, от чиято компетентност е исканата информация.
Чл. 12(1) - В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 11, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.
(2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.
Чл. 13(1) – Срокът по чл. 11, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.
(2) В уведомлението по чл. 12, ал. 1 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.
Чл. 14(1) Срокът по чл. 12, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.
(2) В случаите по ал. 1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 8.
(3) В решението си по чл. 11, ал. 1 съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.
(4) При не получаване на съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие, съответният орган може да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.
(5) Не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон.
IV. Предоставяне на достъп до обществена информация
Чл.15. Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя след заплащане на касата на Информационния център.
Чл.16. (1) Предоставянето на достъп до обществена информация става в указаната с решението на Секретаря форма.
(2) Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:
1. преглед на информацията - оригинал или копие;
2. устна справка;
3. копия на хартиен носител;
4. копия на технически носител.
(3) Служителите са длъжни да изпълнят решението за предоставянето на достъп пълно, точно и своевременно.
(4) За предоставения достъп се съставя протокол в който се отбелязват личните данни на заявителя и служителя на Община Брезово, формата на искане на предоставяне, датата и решението, което е изпълнено с предоставянето на достъп и забележки, ако има такива. Протоколът се подписва в два екземпляра от двете страни. Единият екземпляр се предава на заявителя, а другия заедно със заявлението и решението за предоставяне на достъп се предава за съхранение в архива на Община Брезово.
Чл. 17.(1) На интернет-страницата на Община Брезово се изнася актуална информация, която съдържа:
1. Структура на Община Брезово;
2. Адреса, телефоните, факса и работното време на Община Брезово;
3. Нормативни актове, свързани с дейността на Община Брезово;
4. Описание на услугите, които Община Брезово предлага на потребителите;
5. Актуални новини;
6. Списък на държавните институции;
7. Актуална информация за дейността на Община Брезово, представляващи интерес за обществеността;
8. Телефони за връзка;
(2) Обществена информация се публикува или предоставя на интернет-страницата на Община Брезово след одобрение от Секретаря на общината.
Чл.18. На информационното табло на Община Брезово се поставя писмена информация относно формите на достъп до обществена информация, дължимите разходи, съгласно Заповед №10 на Министъра на финансите и начините за заплащане.

V. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация
Чл.19 Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация е налице в следните случаи:
1. Когато се касае за класифицирана информация – чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ
2. Когато се касае за държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон – чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ
3. Когато се касае за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица – чл. 8, т. 1 от ЗДОИ
4. Когато се касае за информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България - чл. 8, т. 1 от ЗДОИ
5. Когато се касае за лични данни – чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ
Във всички тези случай причината за отказ е, че за достъп до тези видове информация е предвиден друг нормативен ред.
6. Когато се касае за търговска тайна или за информация, чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци - чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ
7. Когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация
8. Когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.
Заключителни разпоредби
§1. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация и Вътрешните правила за организацията на деловодната дейност в Община Брезово
§2. Контролът по изпълнението на вътрешните правила се възлага на Зам. Кмета на Община Брезово.
§3. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.
§4. Всички служители на Община Брезово са длъжни да се запознаят с вътрешните правила за достъп до обществена информация и да ги спазват.
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |