Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

01. 11.2019

Обява за търг за учредяване право на строеж

О Б Я В А


На основание чл.78 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в изпълнение на заповед №982 от 31.10.2019 г. На ВрИД Кмет на общината

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Б Р Е З О В О
ОБЯВЯВА:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за учредяване на безсрочно, възмездно право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост за построяване на административна сграда и база за преработка на дървесина, представляващ: урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ /трети/ общ.обслужване, произв. и складова дейност, кв.33 /тридесет и трети/ от действащия кадастрален и регулационен план на с.Дрангово, одобрен със заповед №24/23.09.1991 год. на кмета на общината с площ на целия имот 4083 /четири хиляди осемдесет и три/ кв.м по скица №457/19.08.2019 год. при граници: улица, улица, край на регулация и УПИ ІV озеленяване.


Пълен текст на документа /.PDF формат/
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |