Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


09.01.2020
Културен календар на Община Брезово за 2020 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

11. 03.2019

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинския жилищен фонд

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.БРЕЗОВО

Наредба
за изменение и допълнение на
Наредбата за общинския жилищен фонд


Приета с Решение№472, взето с протокол №53 от 28.02.2019 год. на Общински съвет Брезово


§ 1. В Чл.3, ал.1 придобива следната редакция:
Ал.1 „В жилищата по чл.2, ал.1, т.1 се настаняват нуждаещи се от жилище граждани, чиято жилищна нужда се установява при условията и реда, определени в Глава трета от настоящата наредба”.
§ 2. В чл.5, ал.1 придобива следната редакция:
Ал.1 „Заповедите за настаняване се издават на името на член от семейството и се отнася за всички членове на семейството”.
§ 3. Чл.9, ал.3 се отменя.
§ 4. В чл.27, ал.1, т.1 се правят следните изменения:
Точка 1 се изменя така: т.1 „Неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от три месеца”.
§ 5. В чл.28 думите „български гражданин” се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. Тази наредба влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет.


Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Брезово, проведено на 28.02.2019 г., протокол № 53, т. 5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет: /п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |