Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

24. 08.2017

Обява за публични търгове с тайно наддаване - Заповеди № 572, 573 и 574 от 22.08.2017

О Б Я В А
На основание чл.78 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на заповеди №572, 573 и 574 от 22.08.2017 год. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :


І. За отдаване под наем за срок до 6 /шест/ стопански години на общинска земеделска земя представляваща: поземлен имот 025063 от КВС на с.Върбен, НТП: нива с площ 3,477 дка, местност „АЛМА ДЕРЕ”, VІ категория, при граници и съседи:поземлени имоти №025567-използвана ливада-Марийка Минчева Иванова, 025155-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя, 025062-нива-Петър Нанев Иванов, 025445-нива-„ТРАКИЯ-БДА”ООД , 025158-нива-ОПФ и 025055-полски път-ОПФ-Върбен-неземеделска земя. За първа стопанска година се счита 2017/2018 година.
Начална тръжна цена в размер на 20,00 /двадесет/ лева на декар за една стопанска година.
Депозит за участие в търга: 13,90 /тринадесет лева и деветдесет стотинки/ лева.
Дата и начало на търга : 13.09.2017 год. /сряда/ – 13,30 часа

ІІ. За предоставяне под аренда за срок до 20 /двадесет/ стопански години на поземлен имот № 038014 от КВС на с.Розовец, НТП: индустриална култура с площ 3,049 дка, местност „БУКА-ГАНДУРКА” , VІІ категория.
Начална тръжна цена в размер на 46,00 /четиридесет и шест/ лева за целия имот, за една стопанска година.
Депозит за участие в търга: 9,20 /девет лева и двадесет стотинки/ лева
Дата и начало на търга : 13.09.2017 год. /сряда/ – 14,00 часа

ІІІ. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 24 кв.м представляващи част от покривно и подпокривно пространство на двуетажна масивна сграда, построена в УПИ VІІ-ДГС, кв.43 от действащия ЗРП на с.Розовец за монтиране на базова станция на мобилен оператор.
2. Начална тръжна цена за участие в търга: 84,00 /осемдесет и четири/ лева без ДДС месечен наем за 24 кв.м.
3. Депозита за участие в търга- 50,00 /петдесет/ лева.
Дата и начало на търга : 13.09.2017 год. /сряда/ – 14,30 часа
Условия за участие. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.
Допълнително условие към участниците в търга по т.ІІІ е да притежават съответните лицензи и разрешителни за извършване на дейността.
Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търговете могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок до 11.09.2017 г. включително, след заплащане на цена в размер на 12,00 лева с включен ДДС.
Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търговете се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,0 ч. в срок до 12.09.2017 г. включително.
При неявяване на кандидати на първата дата повторен търг при същите условия, ще се проведе на 21.09.2017 год. /сряда/.
Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева, в касата на община Брезово или по банков път, в срокове и при условия, съгласно клаузите на образците на проекто - договорите, одобрени със заповедта за откриване на тръжната процедура.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжните документи.
За справки и допълнителна информация на тел:03191/23-39, кметствата на чиято територия се намират имотите и на официалния сайт на община Брезово.


ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ /п/
Кмет на община Брезово
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |