Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


09.01.2020
Културен календар на Община Брезово за 2020 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

17. 05.2017

Обява за публични търгове с тайно наддаване - Заповед № 278 от 16.05.2017 г.

ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
гр.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31
О Б Я В А
На основание чл.78 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на заповед №278 от 16.05.2017 год. на Кмета на община Брезово
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :


за предоставяне под аренда за срок до 20 /двадесет/ стопански години на описаните по-долу общински земеделски земи в землището на с.Върбен, а именно:
1. Поземлен имот №015019, НТП:нива с площ 1,754 дка, местност „СУЮТЧУШКА МОГИЛА”, VІІІ категория,
2. Поземлен имот №015033, НТП:нива с площ 4,612 дка, местност „СУЮТЧУШКА МОГИЛА”, VІІІ категория.
3 Поземлен имот № 01746, НТП:друга неизползвана нива с площ 62,135 дка, местност „ВЕХТИ ЛОЗЯ/ПИРАМИД”, Х категория.
Условия за участие. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.
Началните тръжни цени за участие в търга са както следва:
1 Поземлен имот № 015019 - 15 лева на декар за една стопанска година.
2 Поземлен имот № 015033 -15 лева на декар за една стопанска година.
3.3 Поземлен имот № 017467 -15 лева на декар за една стопанска година.
Депозита за участие в търга, както следва:
1 За поземлен имот № 015019 - 50,00 лева.
2 Поземлен имот № 015033 -50,00 лева.
3 Поземлен имот № 017467 -20,00 лева.
Срок за заплащане на депозита – до 16,00 часа на 06.06.2017 г. включително. Депозитът се заплаща в български лева, в касата на общината. В случай, че участника кандидатства за повече от един имот, към квитанцията за внесения депозит се прилага опис на имотите, за които кандидатства.
Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок до 05.06.2017 г. включително.
Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,00 ч. в срок до 06.06.2017 г. включително.
Информация за земите – обект на търга е изложена на информационните табла в сградите на Община Брезово и съответното кметство и на сайта на община Брезово.
Търгът ще се проведе в сградата на Община Брезово в гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІV етаж, Заседателна зала на 07.06.2016 г. /сряда/ от 15.30 часа .
При неявяване на кандидати на първата дата повторен търг при същите условия, да се проведе на 14.06.2016 год. /сряда/.
В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 5,00 лв.(пет лева) .
Условия за плащане на цената на арендната вноска. Плащанията се извършват в български лева, в срокове и при условия, съгласно клаузите на образците на договорите, одобрени с настоящата заповед.
Арендната вноска се заплаща в касата на община Брезово или по банков път по сметка на Община Брезово, Банка ДСК – ЕАД Раковски, офис Брезово, IBAN BG86 STSA93008400520000, BIC STSABGSF, КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 444200.
Съгласно решение № 222, взето с протокол №21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 27.04.2017 год. арендатора за своя сметка може да изменя начина на трайно ползване на арендованите имоти.
При сключването на договорите за отдаване на земи от ОПФ под аренда годишната арендна вноска цена за стопанската 2017/2018 год. се заплаща при подписване на договора, а за всяка следваща година в срок до 30.09.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжните документи.
За справки и допълнителна информация на тел:03191/23-39, кметствата на чиято територия се намират имотите и на официалния сайт на община Брезово.


ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ /п/
Кмет на община Брезово
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |