Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


09.01.2020
Културен календар на Община Брезово за 2020 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

17. 05.2017

Обява за публични търгове с тайно наддаване - Заповед № 276 и 277 от 16.05.2017 г.

ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
гр.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31
О Б Я В А
На основание чл.78 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на заповеди №276 и 277 от 16.05.2017 год. на Кмета на община Брезово
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :


І За отдаване под наем за срок до 6 /шест/ стопански години на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на община Брезово с НТП: нива и изоставена нива, като за първа стопанска година се счита стопанската 2017/2018 г., при условия и ред, определени в настоящата заповед и НРПУРОИ.
2. Обект на търга са свободните земеделски земи от общински поземлен фонд, подробно описани в приложение №2 по землища, номера на имоти, начин на трайно ползване.
Дата и начало на търга : 07.06.2017 год. /сряда/ – 13,30 часа
ІІ. За предоставяне под аренда за срок до 20 /двадесет/ стопански години на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на община Брезово с начин на трайно ползване /НТП/ : лозе, овощна градина, други трайни насаждения или индустриална култура, като за първа стопанска година се счита стопанската 2017/2018 г., при условия и ред, определени в настоящата заповед и НРПУРОИ.
2. Обект на търга са свободните земеделски земи от общински поземлен фонд, подробно описани в приложение №1 по землища, номера на имоти, начин на трайно ползване.
Дата и начало на търга : 07.06.2017 год. /сряда/ – 14,30 часа
Информация за имотите предмет на търговете, подробно описани по землища, площ, начин на трайно ползване, форма на отдаване, начална тръжна цена, размер на депозита са описани в приложения №1 и 2, одобрени със заповеди №276 и 277 от 16.05.2017 год. на кмета на общината и са публикувани на официалния сайт на община Брезово, както и в сградата на община Брезово и съответното кметство.
Условия за участие. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.
Депозита за участие в търга- 20 % от началната тръжна цена.
Срок за заплащане на депозита – до 16,00 часа на 06.06.2017 г. включително.
Условия за плащане на депозита- Депозитът се запллаща в български лева, в касата на общината. В случай, че участника кандидатства за повече от един имот, към квитанцията за внесения депозит се прилага опис на имотите .
Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок до 05.06.2017 г. включително, след заплащане на цена в размер на 12,00 лева с включен ДДС.
Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,00 ч. в срок до 06.06.2017 г. включително.
Търговете ще се проведат в сградата на Община Брезово в гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІV етаж, Заседателна зала на 07.06.2017 /сряда/ .
При неявяване на кандидати на първата дата повторен търг при същите условия, ще се проведе на 14.06.2017 год. /сряда/.
Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева, в касата на община Брезово или по банков път, в срокове и при условия, съгласно клаузите на образците на проекто - договорите, одобрени със заповедта за откриване на тръжната процедура.
При сключването на договорите за отдаване на земи от ОПФ под наем/аренда годишната наемна/арендна цена за стопанската 2017/2018 год. се заплаща при подписване на договора , а за всяка следваща година в срок до 30.09.
Съгласно решение № 221, взето с протокол №21 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 27.04.2017 год. за земеделските земи, които при сключване на договорите за наем или аренда изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.), не се дължи заплащане на наем , съответно аренда за първата стопанска година.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжните документи.
За справки и допълнителна информация на тел:03191/23-39, кметствата на чиято територия се намират имотите, и на официалния сайт на община Брезово.


ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ /п/
Кмет на община Брезово


Приложение 1 - справка трайни насаждения /.ZIP архив/
Приложение 2 - справка ниви /.XLS формат/
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |