Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


09.01.2020
Културен календар на Община Брезово за 2020 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

17. 05.2017

Обява за публични търгове с тайно наддаване - Заповед № 275/16.05.2017 г.

ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ГР.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31
О Б Я В А
В изпълнение на заповед №275/16.05.2017 г. на Кмет на община Брезово
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :


І. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти и общински движими и недвижими вещи както следва:
1. Поземлен имот 000247 от КВС на с.Сърнегор, НТП: изоставена нива с площ 0,971 дка , местност „ПЛАДНИЩЕ/ХАРМАНИТЕ”, ІV категория.
Начална тръжна цена за целия имот в размер на 480,00 лева.
Депозит за участие в търга : 200 /двеста/ лева.
Начало на търга: 11,30 часа.
2. Поземлен имот № 019002 от КВС на с.Върбен, НТП: друга селищна територия с площ 2,995 дка, местност „КОСТОВА МЕРА”, без указана категория.
Начална тръжна цена за целия имот в размер на 4193,00 лева.
Депозит за участие в търга : 1 000 лева.
Начало на търга: 13,00 часа.
3. Поземлен имот № 032025 от КВС на с.Розовец, НТП: изоставена нива с площ 9,184 дка, местност „МОГИЛКИТЕ-ДЪБИТЕ”, ІХ категория.
Начална тръжна цена за целия имот в размер на 1840,00 лева.
Депозит за участие в търга : 500 лева.
Начало на търга: 13,30 часа.
4. Поземлен имот № 62.215 от плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен с площ на имота 672 кв.м, НТП: индивидуално застрояване.
Начална тръжна цена за целия имот в размер на 1210,00 лева.
Депозит за участие в търга : 500 лева.
Начало на търга: 14,00 часа.
5. Поземлен имот № 62. от плана на новообразуваните имоти на местност „Дондуково”, землище с.Свежен с площ на имота 820 кв.м, НТП: индивидуално застрояване.
Начална тръжна цена за целия имот в размер на 1476,00 лева.
Депозит за участие в търга : 500 лева.
Начало на търга: 14,30 часа.
6.
Вид на МПС / вещта
1. Специален автомобил марка „УАЗ 3960-01” с регистрационен №РВ 3193 АХ, бензинов, доставен през 1996 год.
2. Лек автомобил „Чероки Джип” с регистрационен номер РВ 8597 ММ, дата на първоначална регистрация 05.09.1990 год.
3. Електрическа пекарна „Псеуталия-2” с две фурни, инв. №955
4. Електрическа пекарна „Псеуталия-2” с две фурни, инв. №970
5. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №1
6. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №2
7. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №3
8. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №4
9. Хладилник „Торго”
Начална тръжна цена:
Вид на МПС / вещта Начална тръжна цена без ДДС
1. Специален автомобил марка „УАЗ 3960-01” с регистрационен №РВ 3193 АХ 600,00
2. Лек автомобил „Чероки Джип” с регистрационен номер РВ 8597 ММ 700,00
3. Електрическа пекарна „Псеуталия-2” с две фурни, инв. №955 150,00
4. Електрическа пекарна „Псеуталия-2” с две фурни, инв. №970 150,00
5. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №1 250,00
6. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №2 250,00
7. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №3 250,00
8. Електрическа пекарна с две фурни, инв. №4 250,00
9. Хладилник „Торго” 200,00
Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС в размер на 20%.
Депозит за участие в търга : 200,00 лева за всеки отделен автомобил или вещ.
Начало на търга: 15,00 часа.

ІІ. Публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години за поставяне на преместваемо съоръжение за устройване на кафе-аператив, общински недвижим имот представляващ терен с площ 72 кв.м за поставяне на метален павилион –сглобяема конструкция , който терен се намира в югоизточната част на УПИ ІV /четвърти/Озеленяване, църква, кв.23 от плана на с.Отец Кирилово, съгласно скица-предложение
Начална тръжна цена за 72 кв.м от терена в размер на 36,00 лева месечен наем без включен ДДС.
Депозит за участие в търга : 40,00 лева.
Начало на търга: 15,30 часа.

Срок и начин за плащане на депозита за участие в търговете: До 16,00 часа на 15.06.2017 г. включително. Депозитът се заплаща в български лева, в касата на общината или по банков път, по сметка BG27STSA93003301155693, банка „ДСК”ЕАД гр.Раковски, офис гр.Брезово.
Място и срок за получаване на документите за участие в търговете: Документи за участие в търга се получават в сградата на Община Брезово, гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок до 14.06.2017 г. включително, срещу заплащане на такса от 12,00 лева с включен ДДС в касата на Община Брезово.
Място и срок за подаване на документите за участие в търговете: Документи за участие в търга се подават в сградата на Община Брезово, гр.Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,30 ч. в срок до 15.06.2017 г. включително.
Търговете ще се проведат в сградата на Община Брезово в гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІV етаж, Заседателна зала на 16.06.2017 г. /петък/ съгласно описаните във всяка точка начални часове.
При неявяване на кандидати на първата дата повторни търгове при същите условия, ще се проведат на 23.06.2017 год. /петък/.
В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за имотите или вещите, между тях ще се проведе търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена.
Условия за плащане на цената. Плащанията да се извършват в български лева, в срокове и при условия, съгласно клаузите на образца на договор за покупко-продажба и наем, одобрени с настоящата заповед.
Оглед на имотите и вещите, предмет на търговете може да се извърши след предварителна заявка на телефон 03191/2339-община Брезово или съответното кметство.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжните документи.
За справки и допълнителна информация –тел-03191/2339 или 0889201018, както и на официалния сайт на община Брезово

ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ/п/
Кмет на община Брезово
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |