Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
06. 07.2021

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ

В изпълнение на чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Общинска администрация – Брезово, Пловдивска област, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 647/30.06.2021г. на Кмета на община Брезово за одобряване на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 62966.195.9 по КК и КР на с. Розовец, местност „Св. Врач – Св. Троица”, община Брезово, обл. Пловдив за смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – жилищно застрояване и схеми по части: Eлектро и ВиК.
Като в част регулация:
се предвижда урегулиране на част от имот с идентификатор 62966.195.9 и образуване на УПИ 195.19 - жилищно строителство. Предвижда се разширение на съществуващия общински полски път с идентификатор 62966.195.18, като новопредвидената улична регулация отстои на 4.50м от оста на полския път.
В част застрояване:
Предвижда се ново свободно ниско застрояване , указано с ограничителни линии на застрояване в зона Жм с Устройствени показатели: Височина на застрояване - до 10 м; Плътност – до 60 %; КИНТ – до 1.2; К озеленяване - минимум 40%., съгласно линиите и надписите с червен и син цвят за регулацията; червена пунктирана, ограничителна линия и котировки с черен цвят за застрояването; матрица с устройствени показатели в син цвят.
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаването на настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Административен съд чрез Общинска администрация гр.Брезово.

ХРИСТО ЕНКОВ
Кмет на Община Брезово

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |