Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

21. 01.2021

Майстор на домашното вино

21. 01.2021

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ


В изпълнение на чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Общинска администрация – Брезово, Пловдивска област, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 37/20.01.2021г. на Кмета на община Брезово за одобряване на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 31160.91.15 по КК и КР на с. Златосел, местност „Горните гробища”, община Брезово, обл. Пловдив за смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – жилищно застрояване.
Като в част регулация:
се предвижда урегулиране на част от имот с идентификатор 31160.91.15 и образуване на УПИ 91.586 за жилищно строителство в зона Жм. Предвижда се разширение на съществуващия полски път, като новопредвидената улична регулация отстои на 4.50м от оста на полския път.
В част застрояване:
Предвижда се ново свободно нискоетажно застрояване , указано с ограничителни линии на застрояване в зона Жм с Устройствени показатели: Височина на застрояване - до 10 м; Плътност – до 60 %; КИНТ – до 1.2; К озеленяване - минимум 40%.
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта за подробен устройствен план до Административен съд чрез Общинска администрация гр. Брезово.

ХРИСТО ЕНКОВ
Кмет на Община Брезово
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |