Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

01. 11.2019

Обява за наем на общински дворни места

О Б Я В А


На основание чл.78 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в изпълнение на заповед №981 от 31.10.2019 г. На ВрИД Кмет на общината
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
ОБЯВЯВА:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на общински недвижими имоти-частна общинска собственост с цел производство на селскостопанска продукция, представляващи:

Пълен текст на документа /.PDF формат/
01. 11.2019

Обява за търг за учредяване право на строеж

О Б Я В А


На основание чл.78 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в изпълнение на заповед №982 от 31.10.2019 г. На ВрИД Кмет на общината

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Б Р Е З О В О
ОБЯВЯВА:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за учредяване на безсрочно, възмездно право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост за построяване на административна сграда и база за преработка на дървесина, представляващ: урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ /трети/ общ.обслужване, произв. и складова дейност, кв.33 /тридесет и трети/ от действащия кадастрален и регулационен план на с.Дрангово, одобрен със заповед №24/23.09.1991 год. на кмета на общината с площ на целия имот 4083 /четири хиляди осемдесет и три/ кв.м по скица №457/19.08.2019 год. при граници: улица, улица, край на регулация и УПИ ІV озеленяване.


Пълен текст на документа /.PDF формат/
01. 11.2019

Обява за търг за продажба на общински имот

О Б Я В А


На основание чл.78 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в изпълнение на заповед №983 от 31.10.2019 г. На ВрИД Кмет на общината
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Б Р Е З О В О
ОБЯВЯВА:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински недвижим имот представляващ: поземлен имот №801.641 /осемстотин и едно точка шестстотин четиридесет и едно/ от плана на новообразуваните имоти на землището на с.Сърнегор, одобрен със заповед №ДС-24-3/13.07.2012 год. на Областен управител на област Пловдив, НТП:индивидуално застрояване с площ 589 /петстотин осемдесет и девет/ кв.м, при граници на целия имот: поземлени имоти №801.411-двор; 801.412-двор; 801.513-полски път и 801.413-двор


Пълен текст на документа /.PDF формат/
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |