Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

11. 03.2019

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинския жилищен фонд

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.БРЕЗОВО

Наредба
за изменение и допълнение на
Наредбата за общинския жилищен фонд


Приета с Решение№472, взето с протокол №53 от 28.02.2019 год. на Общински съвет Брезово


§ 1. В Чл.3, ал.1 придобива следната редакция:
Ал.1 „В жилищата по чл.2, ал.1, т.1 се настаняват нуждаещи се от жилище граждани, чиято жилищна нужда се установява при условията и реда, определени в Глава трета от настоящата наредба”.
§ 2. В чл.5, ал.1 придобива следната редакция:
Ал.1 „Заповедите за настаняване се издават на името на член от семейството и се отнася за всички членове на семейството”.
§ 3. Чл.9, ал.3 се отменя.
§ 4. В чл.27, ал.1, т.1 се правят следните изменения:
Точка 1 се изменя така: т.1 „Неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от три месеца”.
§ 5. В чл.28 думите „български гражданин” се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. Тази наредба влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет.


Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Брезово, проведено на 28.02.2019 г., протокол № 53, т. 5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет: /п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |