Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

07. 03.2019

Списък - общо ползване, стопанска 2019/2020 година

Списък /XLS формат/
07. 03.2019

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Брезово УВЕДОМЯВА собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, че съгласно чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99 от ППЗСПЗЗ в срок до 11.03.2019 год. следва да подадат заявление по образец до кмета на общината в случай, че желаят да ползват индивидуално общински или държавни имоти с НТП:пасище, мера и ливади за стопанската 2019/2020 год.
Условията за индивидуално ползване на общински или държавни пасища, мери и ливади са:
1 Заявителите да са регистрирани като земеделски производители и да имат регистриран собствен или да ползват постоянен животновъден обект на територията на община Брезово.
2. Да нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т2 от ЗСПЗЗ.
Към заявлението се прилагат:
1. Приложение №1-опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект /по образец/;
2. Приложение №2-опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади;
3. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението не се подава лично от собственика на животновъдния обект;
Образец на заявлението може да се получи от кмета/кметския наместник на съответното населено място или в сградата на община Брезово на І етаж, отдел „Стопанско икономическо развитие”.
Информация за имотите, определени за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 година може да намерите на официалния сайт на община Брезово или в съответното населено място.
За допълнителна информация може да позвъните на телефон: 03191/2339 и 0889201018- Петя Иванова

ИНЖ. СТОЯН МИНЧЕВ
ВрИД Кмет на община
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |