Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


09.01.2020
Културен календар на Община Брезово за 2020 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

03. 09.2018

Обява

ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
гр.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31

Изх. №94-00-2417/30.08.2018 г.
О Б Я В А
На основание чл.78 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на заповеди №706 и 707/30.08.2018 год. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :
І.ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :


І. Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижими имоти представляващи:
1. Поземлен имот №№000773 /нула, нула, нула, седем, седем, три/ от КВС на с.Стрелци, НТП:друга селскостопанска територия с площ 20,059 /двадесет декара петдесет и три кв.м/ дка, местност „ДРУМА”, ІІІ /трета/ категория, при граници и съседи: имот 000776-пасище,мера-община Брезово, имот №000559-път ІІІ клас-държавно, имот №000538-канал-ОПФ-Стрелци-необр.земя, имот №000558-полски път-ОПФ-Стрелци-необр.земя, 000538-канал-ОПФ-Стрелци-необр.земя, 000774-пасище, мера-община Брезово и 000775-полски път-община Брезово.
Имотът да се използва съгласно неговото предназначение, а именно като земеделска земя.
Начална тръжна цена 23,00 /двадесет и три/ лева на дка за една стопанска година.
Депозита за участие в търга- 200,00 /двеста/ лева.
2. Поземлен имот №003076 /нула,нула,три,нула,седем,шест/, НТП: лозе с площ 3,091 /три хиляди деветдесет и един кв.м/ дка , местност «БАРАБАНЧОВИ МОГИЛИ», V /пета/ категория, при граници и съседи:имоти №003075-нива-«АГРОТРЕЙД-НГ»ЕООД, №003016-лозе-н-ци на Господин Денков Стоев, №003005-полски път-ОПФ-Стрелци и №090045-лозе-Момчил Георгиев Георгиев.
Имотът да се използва съгласно неговото предназначение, а именно като земеделска земя.
Начална тръжна цена -23,00 /двадесет и три/ лева на дка за една стопанска година.
Депозита за участие в търга- 50,00 /петдесет/ лева.
3.Урегулирани поземлени имоти, находящи се в с.Отец Кирилово, общ. Брезово представляващи:
№ по ред УПИ № ЗРП площ на имота в кв.м начална тръжна цена за целия имот в лева годишен наем депозит за участие в търга
1 ІІІ-държ., кв.37 600 60,00 50,00
2 ІV-държ., кв.37 810 81,00 50,00
3 ХІ-държ., кв.37 835 84,00 50,00
4 ХІІ-държ., кв.37 675 68,00 50,00
Имотите да се използват за складова база, без да се извършва строителство в тях.
НАЧАЛО НА ТЪРГОВЕТЕ:14,00 часа

ІІ. Учредяване на безсрочно, възмездно право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ №ХV /петнадесети/-331 /триста тридесет и едно/ „Жилищно застрояване”, кв.9 /девети/ от плана на с.Чехларе, незастроено дворно място с площ 475 /четиристотин седемдесет и пет/ кв.м, при граници: УПИ ІІ-Зеленина, улица, УПИ ІІІ-332 и І-333 , за изграждане на жилищна сграда .
Начална тръжна цена на учреденото право на строеж : 1009,20 /хиляда и девет лева и двадесет стотинки/ лева за 100 кв.м. разгъната застроена площ на обекта.
Депозит за участие в търга: 500,00 /петстотин/ лева.
НАЧАЛО НА ТЪРГА: 13,30 часа

Начин и срок на плащане на достигнатите на търговете цена: в касата на община Брезово или по банков път в срок до един месец от датата на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия търга.
Тръжните предложения ще се разгледат от комисията назначена със заповеди №706 и 707/30.08.2018 год. на кмета на общината на 19.09.2018 год. /сряда/ в сградата на Община Брезово, Заседателна зала, ІV етаж.
При неявяване на кандидати на първата дата нови търгове при същите условия ще се проведат на 26.09.2018 год. /сряда/ .
Срок за заплащане на депозитите – до 16,00 часа на 18.09.2018 г. /вторник/ включително за първата дата и 25.09.2018 г. /вторник/ за втората дата. Депозитът се заплаща в български лева, в касата на общината.
Място и срок за получаване на документите за участие в търговете. Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок до 18.09.2018 г. включително, а за втората дата до 24.09.2018 г.
Място и срок за подаване на документите за участие в търговете. Документи за участие в търга се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,00 ч. в срок до 18.09.2018 г. /вторник/ включително.
Информация за обектите на търговете е изложена на информационните табла в сградите на Община Брезово и съответното кметство и на сайта на община Брезово.
Търговете ще се проведат в сградата на Община Брезово в гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІV етаж, Заседателна зала на 19.09.2018 г. /сряда/ в определените по-горе часове .
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжните документи.
За справки и допълнителна информация на тел:03191/23-39, кметствата на чиято територия се намират имотите и на официалния сайт на община Брезово.


ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ
Кмет на община Брезово

Изготвил:
Петя Иванова,
Старши специалист в дирекция ОА

Обява /.PDF формат/
03. 09.2018

Справка

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА

За постъпилите предложенията, получени по публикуването на интернет страницата на община Брезово, обявление за обществени консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, мотивите за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са публикувани на интернет страницата на община Брезово на 31.07.2018г. с цел провеждане на обществени консултации.
Във връзка с обявлението за обществени консултации, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в обявения срок по чл.26, ал.4 от ЗНА в деловодството на Общински съвет Брезово и на e-mail: obs©brezovo.bg, oba©brezovo.bg не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.

Съгласувал,
Стойна Малешкова – Секретар на община


Изготвил,
Недялка Маринска – технически сътрудник
Дата: 03.09.2018 г.

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |