Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

17.03.2014
Обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинската пътна мрежа; републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и ремонт улична мрежа в населените места на Община Брезово.


27.02.2014
Списък на освободени физически лица от такса „Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2014г.


18.02.2014
Обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема от квотата на Община Брезово по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: Автобусна линия Сърнегор – Пловдив; 2. Обособена позиция № 2: Автобусна линия Свежен - Пловдив; 3. Обособена позиция № 3: Автобусна линия Чоба - Пловдив..


29.01.2014
Отчет на кмета на общината за работата на Общинска администрация през 2013г.


03.01.2014
Културен календар на Община Брезово за 2014 година


03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


26.03.2013
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.
За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС

14. 04.2014

Изложба на иконопис

О Б Щ И Н А Б Р Е З О В О

представя

И З Л О Ж Б А

И К О Н О П И С

на свещ. Валентин Пуцелов


от 14.04.2014 г. до 22.04.2014 г.

в сградата на общинска администрация

отворено за посетители

от 10.00 часа до 12.00 часа
от 13.00 часа до 17.00 часа


Всички снимки можете да разгледате в нашата ГАЛЕРИЯ
11. 04.2014

Съобщение

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде искане да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес
Срок: 10.05.2014 г.
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес


Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление по образец. Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК /НЕЛК/
Срок: 04.05.2014 г.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия


Всеки избирател може да поиска отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление по образец.
Срок: 17.05.2014 г.
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
11. 04.2014

Съобщение

Община Брезово уведомява избирателите, че на 14 април 2014 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.

За допълнителна информация:
тел .03191 2252
GSM 0889 507239
г-жа Стойна Малешкова

Декларация за вписване в избирателен списък
11. 04.2014

Обява за публични търгове с тайно наддаване

ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ГР.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31

ИЗХ. №94-00-686/14.04.2014 Г.

О Б Я В А
В изпълнение на заповеди №268, 270 и 269 от 10.04.2014 г. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА :


І. ПРОДАЖБА на общински недвижими имоти;
ІІ. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години с цел отглеждане на пасищни животни,общински недвижими имоти – публична общинска собственост с НТП: пасище,мера в землището на с. Тюркмен.

Пълен текст на обявата /.PDF формат/
09. 04.2014

Традиционен събор в с. Борец

КМЕТСТВО С. БОРЕЦ
НЧ”ЛЪЧ-1918 Г. С.БОРЕЦ”
И
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

О Р Г А Н И З И Р А Т


ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР
И
ЧЕСТВАНЕ 130 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО СЕЛО БОРЕЦ

П Р О Г Р А М А:
03 май - от 20:00 часа –ДИСКОТЕКА пред сградата на читалището

10 май- от 10:30 часа –ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ-КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЙ 130 ГОДИНИ БЪЛГАРСКОТО СЕЛО БОРЕЦ в големия салон на читалището

10 май-от 18:00 до 24:00 часа – в центъра на селото свири ОРКЕСТЪР „ПЛОВДИВ” –гр.Пловдив и танцов състав „ВОЙВОДИНЦИ”-с.Войводиново

11 май-от 10:30 часа -ЦЪРКОВНА СЛУЖБА в православния храм „Св.Св.Кирил и Методий”

11май –от 12:00 часа –КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ в двора на църквата.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА ВСИЧКИ, КОИТО ЦЕНЯТ БЪЛГАРСКОТО И ОБИЧАТ ДА СЕ ВЕСЕЛЯТ!

Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba_brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |