Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

16.02.2015
Културен календар на Община Брезово за 2015 година


12.09.2014
Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Брезово 2007-2013


17.03.2014
Обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинската пътна мрежа; републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и ремонт улична мрежа в населените места на Община Брезово.


27.02.2014
Списък на освободени физически лица от такса „Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2014г.


03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


26.03.2013
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.
За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
09. 02.2015

Съобщение

Във връзка с предстоящите местни избори уведомяваме гражданите, които доскоро са живяли или работили в чужбина и имат настоящ адрес там,за следното: Лицата с настоящ адрес в чужбина няма да имат право да упражнят своя вот в предстоящите местни избори.
Конкретният текст в Изборния кодекс, който тълкува този казус, е следния:
„Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл.396, е лице, което има постоянен и настоящ адрес в Република България през последните 6 месеца.
Следователно лицата със заявен настоящ адрес в чужбина, които в момента живеят на територията на община Брезово, следва да подадат Адресна карта за промяна на този настоящ адрес до 23 април 2015г. за да бъдат включени в избирателните списъци.
05. 02.2015

Обява

От днес, 05.02.2015 г., е възможно плащането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2015 година. Напомняме, че имате възможност да заплатите и данък МПС.
Плащането може да се извърши на касата в общинска администрация, в клоновете на Български пощи, в офисите на ИзиПей, чрез директен дебит по сметка в Банка ДСК, както и чрез превод по банкова сметка:
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007
20. 01.2015

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Инвестиционно предложение на „БОЖИДАР 2010” ЕООД за „Изграждане на ферма за отглеждане на водоплаващи птици с капацитет 24 000-25 000 броя” в имоти № 011020 и № 011043, землище на с. Отец Кирилово, общ. Брезово, обл. Пловдив
Въведение

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение на „БОЖИДАР 2010” ЕООД за „Изграждане на ферма за отглеждане на водоплаващи птици с капацитет 24 000-25 000 броя” в имоти № 011020 и № 011043, землище на с. Отец Кирилово, общ. Брезово, обл. Пловдив
е разработена в изпълнение на становище на РИОСВ-Пловдив, изх № ОВОС-576/15.09.2014 г. и в съответствие с изискванията на Приложение №2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление №59 на МС от 07.03.2003г.

Съгласно цитираното становище на РИОСВ, инвестиционното предложение е ново и самостоятелно попада в обхвата на т. 1, буква „д” от приложение 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание на чл. 93, ал. 1 от същия закон и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ-Пловдив.

По отношение изискванията на чл. 31 от ЗБР, в становището се указва, че ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на най-близката защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци”. За да се извърши оценката прилагаме информация на хартиен и цифров носител, съобразена с изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС.


І. Информация за контакт с възложителя
1. Име и единен идентификационен номер на юридическото лице
Възложител: „БОЖИДАР 2010” ЕООД
2. Пълен пощенски адрес
Седалище и адрес на управление: гр. Раковски
Адрес за кореспонденция: гр. Куклен, ул. "Студенец" № 1
3. Лице за контакти: Костадин Атанасов Лозанов, GSM 0888 509070.

II. Характеристика на инвестиционното предложение
1. Резюме на предложението

Предмет на инвестиционното предложение /ИП/ е изграждане на нова ферма за отглеждане и угояване на водоплаващи птици (патици мюлари) на базата на интензивна технология за угояване на патици за получаване на черен дроб и/или месо.
Патиците мюлари са хибриди, получени от кръстосването на турската патица с патици от други породи, най-често - пекинската патица. Мюларите могат да бъдат подлагани на принудително угояване (гушене), при което се получава висококачествен черен дроб. Водоплаващите птици са лесно приспособими към условията за отглеждане, издръжливи са на неблагоприятни условия, затова могат да се отглеждат в затворени сгради с дворчета, какъвто е настоящият комплекс.
Фермата ще се изгради в ПИ №011020 и № 011043 в землището на с. Отец Кирилово, общ. Брезово. Имотите са съответно ПИ №011020 с площ 3,701 дка и ПИ № 011043 - 26,237 дка.
Предвижда се изграждане на комплекс от сгради и съпътстваща инфраструктура (показани в ПРИЛОЖЕНИЕ 1), в които да се реализира цялостен, високопроизводителен технологичен процес за отглеждане на водоплаващи птици.
Предвижда се да се изградят, както следва:
1. Администрация/ Охрана;
2. Сграда майки/подрастващи - 2 броя, със склад за фураж дневна дажба и санитарно-хигиенен блок за персонала (тоалетна с предверие, съблекалня за външно облекло и съблекалня за работно облекло);
3. Сграда възрастни патици – 2 броя, със склад за фураж дневна дажба;
4. Гушарник – 2 броя с по две помещения със свързващо между тях помещение за приготовление на царевицата за принудителното хранене;
5. Сеновал;
6. Водоплътна изгребна яма;
7. Битова сграда персонал;
15. 01.2015

Покана

Зам.-кметът на община Брезово, заместващ на основание чл.39, ал.3 от ЗМСМА
На основание чл.84 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал.1 от Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Брезово, чл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.4 от НРПУРОИ,

Кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост
НА
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ


23.01.2015г. /петък/ от 11.00 часа в гр.Брезово, Заседателната зала на общината,
24.01.2015г. /събота/ от 10.30 часа в с.Стрелци, Ритуалната зала,
със следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Брезово през 2015г.

2. Проекта за бюджет за 2015г. на община Брезово.

Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения по т. 1 и т.2 от дневния ред, в деловодството на общината и на e-mail: oba_brezovo@abv.bg в срок до 21.01.2015г.

С материалите по дневния ред може да се запознаете и в деловодството на общината и на официалния сайт www.brezovo.bg


Проект на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Брезово през 2015 г.

Проект на бюджета на ОБЩИНА БРЕЗОВО за 2015 г.

План на капиталовите разходи в ОБЩИНА БРЕЗОВО през 2015 г.

Разпределение на разходите по видове дейност в ОБЩИНА БРЕЗОВО през 2015 г.
15. 01.2015

Покана

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г.


ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 29.01.2015 г. /четвъртък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2014 г.
2. Приемане на годишен отчет за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2014 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет 2015 г.
4. Организационни въпроси.
Ако в определения час не се явят необходимия брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

12.01.2015 г.
Управителен съвет
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |