Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
23. 11.2015

Обществено порицание за Георги Николов Димитров от с.Чоба.

Обществено порицание за Георги Николов Димитров от с.Чоба. /.PDF формат/
18. 11.2015

Покана за публично обсъждане

П О К А Н А

за публично обсъждане
на проект за собствените приходи за бюджет 2016 г.На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с разработване на проект за бюджет на община Брезово за 2016 г., на 25.11.2015г., от 9.30 часа, в заседателната зала на Община Брезово ще се проведе публично обсъждане на проекта за собствените приходи за бюджет за 2016г. на община Брезово.
Кметът на общината информира обществеността, че идеи и предложения могат да постъпват на email: oba_brezovo@abv.bg или в писмена форма в деловодството на информационния център на общината до 23.11.2015г.
Покана за активно участие в публичното обсъждане се отправя към всички жители на общината.


Кмет на община Брезово: инж. Радньо Манолов
11. 11.2015

Обява

На основание чл. 41 ал.1 т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 89 и 91 от Кодекса на труда, кметът на община Брезово обявява конкурс за заемане на длъжността „Деловодител” в Общинска администрация
гр. Брезово.

I. Изисквания към кандидатите
1. Да са български граждани
2. Да имат завършено висше образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”. При равни други условия с предимство е кандидатът със специалност „Бизнес администрация”.
3. Минимум 2 години общ трудов стаж.
4. Познания по общи деловодни техники.
5. Компютърна грамотност.
6. Практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи компютърни програми.
7. Умения за работа с граждани и в екип, комуникативност, отговорност и дискретност.

II. Начин на провеждане на конкурса
1. Първи етап – допускане по документи.
2. Интервю с допуснатите на първи етап кандидати.

III. Необходими документи
1. Мотивационно писмо/заявление/.
2. Автобиография.
3. Диплома за завършено образование.
4. Документи удостоверяващи трудов стаж.
5. Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема определена длъжност.
6. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.
7. Свидетелства, сертификати и документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност.

IV. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на разположение на всеки кандидат от секретаря на общината при подаване на документите.

V. Документите на кандидатите се приемат до 16.30ч. на 11.12.2015 г. в деловодството на Общинска администрация гр. Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет. 2.Община Брезово
10. 11.2015

Уведомление за инвестиционно намерение

Относно внесено с Bx.N: OBOC-127/02.10.2015r, уведомление за инвестиционно предложение: " Създаване на лозово насъждение със система за капково напояване на площ от 127.60 дка.

Пълен текст на обявлението /.PDF формат/
06. 11.2015

Обява

Община Брезово - Комплекс за социални услуги

Търси да назначи:
Ръководител на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания гр.Брезово.
Кандидатите да отговарят на следните условия:
А) Вид и равнище на образованието: висше педагогическо
Б) Трудов опит: опитът при работа с деца и на ръководна позиция е предимство
В) Специални умения: компютърна грамотност.
Г)Поведенчески характеристики: комуникативност; търпение, дискретност, отговорност. Водещите критерии са нагласата и чувствителността към работа и общуване с децата; емоционалната зрялост и готовност да полагат грижи за тях; опита в отглеждане, възпитание и грижа за деца, както и желание за развитие на допълнителни умения за работа с деца и умения за екипна работа.
Д) Личностни изисквания към изпълнителя: отговорен, дискретен, прецизен, отзивчив, търпелив, внимателен, аналитичен, честен, лоялен.
сръчен, инициативен, честен, лоялен към работодателя си.
Кандидатите подават в КСУ в срок до 15.11.2015г. средните документи:
1. Молба;
2. Автобиография;
3. Документ за завършено образование;
4. Свидетелство за съдимост.
5. Здравна книжка.

На 16.11.2015г. от 9.00ч. в КСУ с кандидатите ще се проведе събеседване и интервю.
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |