Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
24. 07.2015

Събор в с. Чоба21. 07.2015

Обява

Хаджи Димитър

ОБЩИНА БРЕЗОВООРГАНИЗИРА ТЪРЖЕСТВЕНО ПОКЛОНЕНИЕ НА ГРОБА НА ХАДЖИ ДИМИТЪРПоклонението ще се състои на 08.08.2015г. в местността „Кадрафил” над с. Свежен от 10.30 ч.

За желаещите да участват в поклонението е организиран транспорт до с. Свежен от центъра на гр. Брезово на 08.08.2015г. от 8.45 ч.

09. 07.2015

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение от "Теленор България" ЕАД
09. 07.2015

Сигнали за отпадъци


З А П О В Е Д
N ..............
гр. Брезово ...........2015 год.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с постъпило писмо от РИОСВ гр.Пловдив с изх.№ М-259/02.07.2015г.

О П Р Е Д Е Л Я М :


1. За „зелен телефон” за територията на община Брезово – телефон 03191/22-33, на който гражданите могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците.
2. За е-мейл адрес за територията на община Брезово – oba_brezovo@abv.bg, на който гражданите могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците.
3. След постъпване на сигнала, лицата приели обаждането, го записват и предават на упълномощените с моя заповед длъжностни лица за контрол върху дейностите с отпадъци:
- г-н Енчо Колев - заместник –кмет на общината
- г-жа Мирела Попчева - еколог в общинска администрация
4. В 30/тридесет/ дневен срок след предаване на сигнала да бъде извършена проверка и съставен констативен протокол за одобрение.
5. Лицата, подали сигнала да бъдат уведомени писмено, а анонимните сигнали да се оставят без движение.
6. Контрол за изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Енчо Колев, заместник кмет на община Брезово.


Настоящата заповед да се доведе до знанието на горецитираните лица за сведение и изпълнение.


ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ
Кмет на Община Брезово

Изготвил: Мирела Попчева, главен специалист в дирекция ОА
09. 07.2015

Съобщение за собствениците и ползватели на земеделски земи в община Брезово

Във връзка с предстоящата процедура по прилагане на Глава пета А „Ползване на земеделските земи”от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи ( СПЗЗ), ОС”Земеделие”гр.Брезово напомня на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землищата на община Брезово, че крайния срок за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г., изтича на 31.07.2015г.
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |