Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007
Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
20. 01.2017

Заповед № 38/19.01.2017 г.

З А П О В Е Д
N 38
гр. Брезово 19.01.2017 год.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с чл. 71 от ЗМДТ, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брезово и протокол на комисия от 12.01.2017г.

Н А Р Е Ж Д А М :

І. ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ от компонента „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ” НА ТАКСА „Битови отпадъци” за 2017 г. , за следните физически и юридически лица:

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/
18. 01.2017

Покана за Управителният съвет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 27.01.2017 г. /петък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2016 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2016 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2017 г.
4. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

16.01.2017 г.
Управителен съвет16. 01.2017

139 години от Освобождението на Брезово11. 01.2017

Обява

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл.изм. и доп.ДВ, бр.12/ 2016 г.)

„АГРО 2013“ ЕООД
гр.София, ул.„Мургаш“ № 1, ет.1, ап.2

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че е изготвена информация по Приложение 2 към чл.6 от същата Наредба за инвестиционно предложение:
„Изграждане на лозов масив със система за капково напояване с обща площ 421,705 дка“ в поземлени имоти с №№ 024003, 024005, 024007, 024008, 024009, 024010, 024011, 024012, 024014, 024016, 024042, 024043, 024044, 024045, 024047, 024048, 024049, 024050, 024052, 024053, 024054, 024055, 024056, 024057, 024058, 024059, 024060, 024062, 024063, 024067, 024068, 024069, 024070, 024071, 024073, 024075, 024076, 024077, 024078, 024079, 024080, 024081, 024086, 024088, 024089, 024090, 024091, 024092, 024093, 024094, 024095, 024096, 024108, 024109, 024110, 024111, 024112, 024114, 024116, 024117, 024118, 024119, 024120, 024121, 024122, 024124, 024126, 024127, 024128, 024130, 024131, 024132, 024133, 024134, 024135, 024136, 024137, 024138, 024140, 024141, 024143, 024144, 024145, 024147, 024148, 024149, 024151, 024152, 024153, 024165, 024166, 024167, 024169, 024174, 024175, 024176, 024177, 024178, 024179, 024180, 024181, 024182, 024183, 024221, 024329, 024433, 024495, 024569, 024592, в землището на с. Върбен, община Брезово, област Пловдив.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122.

Приложение:
1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
2. Уведомление
3. Извадка от топографска карта

09. 01.2017

Информация по проект „С грижа за независим живот на територията на община Брезово"

И Н Ф О Р М А Ц И Я
по Проект “С грижа за независим живот на територията на община Брезово”
(осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент”)УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


Информираме Ви, че във връзка със стартиране на Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата «Личен асистент» по Проект «С грижа за независим живот на територията на обшина Брезово», се наемат медицински специалисти с професионална квалификация «Медицинска сестра» или «Медицински фелдшер»
Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в общината по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).


Необходими документи за кандидатите:
• ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината
• Документ за самоличност (копие);
• Документи, доказващи професионална квалификация


Кандидатите подават документи от 9 януари до 13 януари 2017 г., вкл. в община Брезово. За информация – Венета Иванова и Иванка Гиндузова
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |