Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007
Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
30. 09.2016

Обявление

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ул.”Г. Димитров” № 25 тел. 03191-23-19, факс 03191-20-31


В изпълнение на чл. 128 ал.(3), чл. 131 ал.(2) от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщаваме на заинтересованите лица, че е изработен и внесен в деловодството на Община Брезово проект: Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XIV-130, кв. 15 в с. Зелениково - община Брезово, с който се променя отреждането на УПИ XIV-130 в жилищно застрояване и техническа инфраструктура - базова станция № 3338 на «Теленор България» ЕАД.
На основание чл. 128, ал. (5) от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр. Брезово.
21. 09.2016

Съобщение

И Н Ф О Р М А Ц И Я
По Проект „С грижа за независим живот на територията на община Брезово”


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
На 20.09.2016 г.стартира проект „С грижа за независим живот на територията на община Брезово” по процедура BG05МРО001-2.002 „Независим живот”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
По проекта ще бъде осигурена възможност за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда за хора с увреждания, в т.ч. деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.
Продължителността на проекта (в т.ч. подготовка и изпълнение) е 24 месеца, като предоставянето на услуги на потребителите е с максимален срок 22 месеца.

Стойността на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 448 390,00 лева.

19. 09.2016

Съобщение

На основание чл. 91 от Изборния кодекс, кметът на община Брезово кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции на консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии на територията на община Брезово, във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Консултациите ще се проведат на 29 септември 2016 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, ет. 4.
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименование на партията или коалицията, която прави предложението;
- трите имена и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г, или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.
3. Когато в консултациите участва упълномощено лице, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51 ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден.


За допълнителна информация:
Стойна Малешкова – секретар на община, тел. 03191 2252,
GSM 0889507239
12. 09.2016

Празник на град Брезово09. 09.2016

Обява

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – БРЕЗОВО ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ СА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ КЪМ НЕЯ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. БРЕЗОВО И СЕЛАТА ЗЕЛЕНИКОВО, ЧОБА, СТРЕЛЦИ, ЗЛАТОСЕЛ, ПЪДАРСКО, РОЗОВЕЦ, СВЕЖЕН, БАБЕК, БОРЕЦ и ДРАНГОВО - ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 ГОДИНА. РЕГИСТЪРА И КАРТАТА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ БРЕЗОВО

Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 30 август 2016 год.


ОСЗ – БРЕЗОВО
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |