Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

17.03.2014
Обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинската пътна мрежа; републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и ремонт улична мрежа в населените места на Община Брезово.


27.02.2014
Списък на освободени физически лица от такса „Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2014г.


18.02.2014
Обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема от квотата на Община Брезово по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: Автобусна линия Сърнегор – Пловдив; 2. Обособена позиция № 2: Автобусна линия Свежен - Пловдив; 3. Обособена позиция № 3: Автобусна линия Чоба - Пловдив..


29.01.2014
Отчет на кмета на общината за работата на Общинска администрация през 2013г.


03.01.2014
Културен календар на Община Брезово за 2014 година


03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


26.03.2013
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.
За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
17. 09.2014

Празник на град Брезово15. 09.2014

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на общинска детска градина

Община Брезово


На основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.37, ал.6 от ЗНП

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на общинска детска градина - ЦДГ„Вела Благоева” гр. Брезово

Необходими документи


1. Заявление до кмета на общината за допускане до конкурс;
2. Диплома за завършено висше образование /копие/;
3. Трудова книжка /копие/;
4. Професионална автобиография;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен път от правото да упражнява учителска професия;
7. Медицинско удостоверение,че кандидатът не се води на отчет в психиатричен диспансер по местоживеене;
8. Медицинско удостоверение за общото здравословно състояние на кандидата –когато са изминали повече от три месеца от последното прекратяване на трудовия договор;
9. Други документи, ако кандидатът притежава такива.

Изисквания към кандидатите

1. Да са български граждани;
2. Да имат завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „магистър” или „бакалавър” по специалността „ Предучилищна педагогика”;
3. Да имат учителски стаж в детско заведение, не по-малък от три години, по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите;
4. Да не са лишени по съдебен път от правото да упражняват учителска професия;
5. Да не са наказвани с дисциплинарно наказание „уволнение”, освен ако наказанието е заличено;
6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
7. Да не е прекратяван трудовият им договор като директор на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ през последната година преди подаване на документите;
8. Да не са пенсионери.
9. Да имат компютърни умения.

Начин на провеждане на конкурса

1. Конкурсът се провежда в две части
2. Първата част е писмена. Попълва се тест с въпроси, относно нормативната база в областта на образованието
3. Втората част се изразява в събеседване с комисията и решаване на казуси от педагогическата практика

При подаване на документите кандидатите представят и оригиналите на ксерокопираните документи за сверяване.

Документите се приемат в общинска администрация - Брезово в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата – не по-късно от 15.10.2014г.

За справки: тел. : 03191 2529

14. 08.2014

Информация за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение от Иван Йовчев - управител на "МИЗ" ООД за ферма за отглеждане на 11 000 бр. патици - мюлари на свободен режим в имот № 000856 по КВС на гр. Брезово

Пълен текст на обявата /.PDF формат/
11. 08.2014

Информация за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение от Николай Зенков - управител на "ВИНИМАЛ" ЕООД за ферма за отглеждане на 1500 бр. патици - мюлари в бивш Стопански двор №2 по КВС на с. Розовец, община Брезово

Пълен текст на обявата /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba_brezovo.bg, факс: 03191/2701, 2257

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |