Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

17.03.2014
Обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинската пътна мрежа; републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и ремонт улична мрежа в населените места на Община Брезово.


27.02.2014
Списък на освободени физически лица от такса „Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2014г.


18.02.2014
Обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема от квотата на Община Брезово по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: Автобусна линия Сърнегор – Пловдив; 2. Обособена позиция № 2: Автобусна линия Свежен - Пловдив; 3. Обособена позиция № 3: Автобусна линия Чоба - Пловдив..


29.01.2014
Отчет на кмета на общината за работата на Общинска администрация през 2013г.


03.01.2014
Културен календар на Община Брезово за 2014 година


03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


26.03.2013
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.
За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
24. 11.2014

Заповед № 835 / 20.11.2014 г.

З А П О В Е Д

№ 835

20.11.2014 г., гр.Брезово


На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.) и във връзка с утвърден Протокол № 1 от 14.11.2014 г. от работата на комисията назначена със Заповед № Г-819/14.11.2014 г. на кмета на Община Брезово за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1404 с подотдели 24 „в1” на територията на Община Брезово, с.Върбен

О Б Я В Я В А М:


І. Класиране на кандидатите в проведен търг с тайно надаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1404 с подотдели 24 „в1” на територията на Община Брезово, с.Върбен.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/
19. 11.2014

Обява за публични търгове с тайно наддаване - Заповед № 829 гр. Брезово, 18.11.2014 г.

О Б Я В А
В изпълнение на заповед №829/18.11.2014 г. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :


І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот представляващ: поземлен имот №093109 от КВС на гр.Брезово , НТП: извор-каптиран с площ 1,328 дка , местност „ЧЕРВЕНИТЕ МОГИЛКИ”, без указана категория.

Пълен текст на обявата /.PDF формат/
14. 11.2014

Обява за публични търгове с тайно наддаване - Заповед № 812 гр. Брезово, 12.11.2014 г.

З А П О В Е Д
№ 812
гр. Брезово, 12.11.2014 г.


На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ , чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.109 и 76, ал.1 и чл.22 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/

Н А Р Е Ж Д А М :


1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ стопански години /2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 и 2018/2019/ на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в землищата на Община Брезово, както и дворни места в строителните граници на населените места от общината.

Списък на общински дворни места в строителните граници на с.Зелениково, с.Чоба, с.Отец Кирилово и с.Борец /.PDF формат/
Пълен текст на заповедта /.PDF формат/
13. 11.2014

Покана за публично обсъждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
4160 гр.Брезово, ул. “Г. Димитров” № 25, тел.: 03191/23-25; 30-10; факс 03191/2031, E-mail:www.obs_brezovo@abv.bg

ПОКАНА


За провеждане на публично обсъждане на 20.11.2014г. /четвъртък/ от 14.00 часа в гр.Брезово, заседателната зала на общината, ІV етаж, със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнението на бюджета на община Брезово за 2013г.

2. Публично обсъждане на Проект за бюджет за 2015г. в частта „местни дейности”.

Становища и предложения по т.2 могат да се правят в деловодството на Общината в срок до 18.11.2014г.


Каним заинтересованите лица.

Отчет 2013 /.RAR формат/
Проект за бюджета за местните дейности за 2015 г. /.PDF формат/
12. 11.2014

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладна записка /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |