Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

17.03.2014
Обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинската пътна мрежа; републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и ремонт улична мрежа в населените места на Община Брезово.


27.02.2014
Списък на освободени физически лица от такса „Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2014г.


18.02.2014
Обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема от квотата на Община Брезово по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: Автобусна линия Сърнегор – Пловдив; 2. Обособена позиция № 2: Автобусна линия Свежен - Пловдив; 3. Обособена позиция № 3: Автобусна линия Чоба - Пловдив..


29.01.2014
Отчет на кмета на общината за работата на Общинска администрация през 2013г.


03.01.2014
Културен календар на Община Брезово за 2014 година


03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


26.03.2013
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.
За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
28. 10.2014

Заповед № 758 / 14.10.2014 г.

З А П О В Е Д

№ 758

гр. Брезово, 14.10.2014 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на „Процедура – 2014 за кандидатстване за работни места в областните и общински администрации” по Програма „Старт на кариерата”


Н А З Н А Ч А В А М:


Комисия в състав:
Председател: Енчо Колев – зам. кмет на община
Членове: Стойна Малешкова- секретар на община
Иван Баръмски – директор на дирекция „Обща администрация”

На комисията възлагам да проведе интервю с номинираните кандидати за община Брезово по Програма „Старт на кариерата”, при спазване на Критериите за подбор на кандидати по програмата, утвърдени от Министъра на труда и социалната политика.
Интервюто да се проведе на 5 ноември 2014 г. /сряда/ от 14,00 часа в Заседателната зала на общината – гр. Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.IV.
Комисията да изготви протокол, копие от същия да се изпрати в Дирекция „Бюро по труда” гр. Раковски.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.


инж. Радньо Манолов
Кмет на община Брезово
20. 10.2014

Баба Марийка от с. Бабек новърши 100 години

Мария Николова Радкова от с. Бабек на 20.10.2014 г. навършва 100 достолепни години.

През целия си живот тази трудолюбива жена е носела ореола на скромността, смирението и честността. И до днес тя е запазила бодрия си дух и бистрата си памет. На въпроса на гостите, които я посещават, как се стига до 100 години, баба Марийка отговаря – с труд, честност и доброта към всички. За нас тя е непресъхващ извор на мъдрост, познания и умения.

По случай рождения й ден, от името на кмета на общината - инж. Радньо Манолов, букет, поздравителен адрес и 100 лв. на столетничката връчи зам. кмета Димитър Томов. На тържеството присъстваха гл.специалист „Образование и култура” – г-жа Антония Стоянова, кмeтския наместник – Анка Божкова, представители на местното читалище, роднини и приятели.

От сърце желаем на баба Марийка да бъде жива и здрава, за да ни доказва, че силният дух не го сломяват вековете!


16. 10.2014

Заповед № 753 / 10.10.2014 г.

Заповед за определяне границите на районите за събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци, както и за почистване на уличните платна, площадите, алеите,парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване е организирана услугата.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/
10. 10.2014

Обявление

До наследници СТОЮ ДИМИТРОВ ВИДОЛОВ
с. Сърнегор, община Брезово


Общинска администрация – Брезово, Пловдивска област съобщава на заинтересованите лица, че на основание жалба вх.№94-00-1936/2014 г. и представен нот. акт №23, т.7 от 1995 г. на ТОДОР ЦОНЧЕВ СКАЧКОВ е променено записване в разписен лист върху имот №801.386, землище с.Сърнегор, община Брезово :

СОБСТВЕНИК:
1. н-ци на СТОЮ ДИМИТРОВ ВИДОЛОВ- 136,85/736,85 кв.м.
Решение на ПК стари гр. №ПР.1176 изд.ОС”З” Брезово
2. ТОДОР ЦОНЧЕВ СКАЧКОВ -600/ 736,85 кв.м.
Нотариален акт №23, т.7, д.№3591/1995 г.

В срок от 14 дни от получаване на настоящото писмо можете да обжалвате заповедта по реда на Административно процесуалния кодекс.инж.РАДНЬО МАНОЛОВ
Кмет на община Брезово

Съгласувал:
Димитър Томов
Зам. кмет

Изготвил:
Нела Молова
Ст.спец дирекция”СА”

Пълен текст на обявлението /.PDF формат/
30. 09.2014

Обява за публични търгове

ОБЩИНА БРЕЗОВО

В изпълнение на заповед №29.09.2014 г. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БРЕЗОВО

О Б Я В Я В А :


І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №045054 /нула,четири,пет,нула, пет, четири/ от КВС на с.Свежен, НТП: храсти с площ 0,924 /деветстотин двадесет и четири кв.м/ дка , VІІІ /осма/ категория, местност „23 Дондуково-Къшлата”,

ІІ. Публичен търг с тайно наддаване за УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ за построяване на жилищна сграда в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ /втори/- 76 /седемдесет и шест/, кв.17 /седемнадесети/ от плана на с.Върбен с площ 605 /шестстотин и пет/ кв.м.

ІІІ. Публични търгове с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и водоеми чрез предоставянето им под наем

Пълен текст на обявата /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |