Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

15. 02.2019

Процедура за набиране и подбор на външни експерти - оценители на проекти

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

  • Заповед за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ;

  • Обява за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ;

  • Вътрешни правила за провеждане на процедурата за набиране и подбор на външни експерти – оценители към СВОМР на МИГ

  • Пакет с документи външни оценители
12. 02.2019

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Брезово, Пловдивска област на основание чл.128,ал.2 ЗУТ съобщава, че е изготвен Подробен Устройствен План- Парцеларен План /ПУП-ПП/ за трасе на външно ел.захранване- подземна кабелна линия 1kV за помпена станция, от „ТП №2“ в кв.18 по плана на с.Стрелци до ПИ №081018, местност „Горен данлък“, землище с.Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, община Брезово, област Пловдив. Трасето започва от крайната северна регулация на с.Стрелци, преминава през ПИ №000375, НТП:местен път, през ПИ №081021, НТП: селскостопански път и достига до имота за електроснабдяване ПИ №081018.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр.Брезово в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник- бр.12 от 08.02.2019 г.

11.02.2019 г.
12. 02.2019

Справка

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА

За постъпилите предложенията, получени по публикуването на интернет страницата на община Брезово, обявление за обществени консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за жилищния фонд на община Брезово.
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, мотивите за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за жилищния фонд на община Брезово са публикувани на интернет страницата на община Брезово на 08.01.2019г. с цел провеждане на обществени консултации.
Във връзка с обявлението за обществени консултации, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за жилищния фонд на община Брезово в обявения срок по чл.26, ал.4 от ЗНА в деловодството на Община Брезово и на e-mail: oba@brezovo.bg не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.

Съгласувал,
Стойна Малешкова – Секретар на община


Изготвил,
Недялка Маринска – технически сътрудник
Дата: 11.02.2019г.
06. 02.2019

Обява

Общинска администрация гр. Брезово обявява свободно работно място за длъжността „счетоводител” – 2 щатни бройки,Изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – средно образование,
специалност „счетоводство и контрол”, или „финанси”


Кандидатите представят следните документи:
1. Автобиография
2. Диплом за завършено образование
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен
4. Документ, удостоверяващ професионален опит – минимум 2 години


Документите се приемат в деловодството на общината,
гр. Брезово, ул. “Г. Димитров” 25 ет. 2 в срок до 21 февруари 2019г.
За допълнителна информация тел. 0886399941 – Гинка Абушева
Go to page       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |