Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007
Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
26. 10.2016

Обявление

За набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брезово”, финансирана по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”


Община Брезово изпълнява проект, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” .

Осигуреното проектно финансиране е в размер на 22137,50 лева.
Периодът за изпълнение на проекта е от 1.11.2016 г. до 30.04.2017 год.
БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД ще получават 70 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, разпределени в целеви групи, както следва:
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
1. Основна целева група
1.1 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
1.3 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност.
2. Допълнителна целева група:
2.1.Лица и семейства, подпомагани по Наредба No РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
2.2.Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.
Храната ще се предоставя в Ресторант „Панорама – гр. Брезово, ул. Г. Димитров, 23, потребителите от другите населени места ще получават топлия обяд в сградите на кметствата. За представителите на целевите групи, които имат затруднения в придвижването и не могат да отидат за получаване на топъл обяд, ще се организира доставка до дома на потребителя.

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Брезово развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.
Допълнителна информация и бланки със Заявления – Декларации за ползване на услугата „Топъл обяд” може да се получи всеки работен ден от 27.10.2016 г. до 31.10.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Брезово.

Телефон за информация: 03191/2377, 0876485770 - Иван Баръмски
25. 10.2016

Тържествен концерт на НЧ "Отец Паисий - 1876"21. 10.2016

Заповд № 752 / 18.10.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 752

18.10.2016 г., гр.Брезово


На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.) и във връзка с утвърден Протокол № 1 от 14.10.2016 г. от работата на комисията назначена със Заповед № Г-741/14.10.2016 г. на кмета на Община Брезово за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1604 – широколистно с подотдели 214 „у”, 214 „с”, 214 „ф”, 214 „х” и 214 „ц” на територията на с.Борец и с.Отец Кирилово, общ.Брезово

О Б Я В Я В А М:


І. Класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1604 – широколистно с подотдели 214 „у”, 214 „с”, 214 „ф”, 214 „х” и 214 „ц” на територията на с.Борец и с.Отец Кирилово, общ.Брезово

1. „ МАРКОНИ ГРУП ЛЕС”ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Перущица” №2, ет.2, ап.45, р-н Източен с ЕИК 203110960, с предложена цена 5643.00 лв. / пет хиляди шестстотин четиридесет и три / лв. без ДДС.

3.Отстранени кандидати – няма поради липса на други участници.

ІІ. Определям за купувач на стоящата дървесина на корен в обект № Бр-1604 – широколистно с подотдели 214 „у”, 214 „с”, 214 „ф”, 214 „х” и 214 „ц” на територията на с.Борец и с.Отец Кирилово, общ.Брезово с общо прогнозно количество 171 / сто седемдесет и един/ пл. куб. м, с предложена цена
5 643,00 лв. / пет хиляди шестотин четиридесет и три / лв. без ДДС или 6 771,60 лв. / шест хиляди седемстотин седемдесет и един лв. и шейсет стотинки / лв. с включен ДДС, кандидата:
1.„ МАРКОНИ ГРУП ЛЕС”ЕООД , седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул.”Перущица” №2, ет.2, ап.45, р-н Източен с ЕИК 203110960, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията съгласно удостоверение 201512081247545/ 08.12.2015 год., представлявано от Евгени Славчев Шишков, с адрес гр.Девин, ул.” Бор ” №11, обл.Смолян и адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул.”Перущица” №2, ет.2, ап.45,
р-н Източен , в качеството му на Управител.
ІІІ. При подписване на договора кандидата представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% / пет процента / от достигнатата цена на обекта която е 282,15 / двеста осемдесет и два лв. и петнадесет стотинки /лв. Върху гаранцията не се внася ДДС.

На основание чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. В ДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.) настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Брезово.ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
ЕНЧО КОЛЕВ
/съгл.з-д №746/14.10.2016 г./

Изготвил:
Донка Калпошанова
Старши специалист в дирекция ОА
21. 10.2016

Заповед № 751 / 18.10.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 751
18.10.2016 г., гр.Брезово


На основание чл.23, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти и протокол на комисия от 14.10.2016 г., назначена с Заповед № 741 от 14.10.2016 год. на Кмета на община Брезово, за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в – обект № Бр-1603 - иглолистно с подотдели отдел 23”м, „н”, „п”, „с”, „в1”, 24”е”, „в1”, „б2”, „г1” и 7„р1”, на територията на с.Върбен, Община Брезово, а именно :

О Б Я В Я В А М:


І. Класиране на кандидатите в проведен търг за обект 1603, съобразно потвърдената от тях при провеждането на търга цена , както следва:

1. „МОДЪР 2002”ООД, седалище и адрес на управление: с.Бойково, общ.Родопи, обл.Пловдив и адрес за кореспонденция : с.Марково,ул.Източна” № 48, общ.Родопи, обл.Пловдив, ЕИК - 115763305, с потвърдена цена за обекта 12 408.00 лв./ дванадесет хиляди четиристотин и осем / лв.без ДДС.
2. „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС”ЕООД, седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул.”Перущица” №2, ет.2, ап.45, р-н Източен с ЕИК 203110960, с потвърдена цена за обекта 12 400,00 / дванадест хиляди и четиристотин лева /
3. Отстранени кандидати – няма поради липса на други участници
ІІ. Определям за купувач на стоящата дървесина на корен в обект № Бр-1603 - иглолистно с подотдели отдел 23”м, „н”, „п”, „с”, „в1”, 24”е”, „в1”, „б2”, „г1” и 7„р1”, на територията на с.Върбен, Община Брезово, кандидата:
„МОДЪР 2002”ООД , седалище и адрес на управление : с.Бойково, общ.Родопи, обл.Пловдив и адрес за кореспонденция: с.Марково,ул.Източна”№ 48,общ.Родопи, обл.Пловдив, представлявано от ГЕОРГИ МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ, с постоянен адрес с.Марково, ул.Източна” №48, общ.Родопи, обл.Пловдив и адрес за кореспонденция същият, в качеството му на Управител.
ІІІ. При подписване на договора кандидата представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 620.40 / шестстотин и двадесет и четиридесет стотинки /лв. Не се внася ДДС.
Препис от настоящата заповед да се връчи на ГЕОРГИ МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ по реда на Гражданския процесуален кодекс за сведение и изпълнение.

Заповедта може да се обжалва по реда и сроковете , определени в Административно
процесуалния кодекс.


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
ЕНЧО КОЛЕВ
/съгл.з-д №746/14.10.2016 г./

Изготвил:
Донка Калпошанова
Старши специалист в дирекция „ОА”
17. 10.2016

Заповед № 742 / 14.10.2016 год.

З А П О В Е Д
№ 742
гр. Брезово, 14.10.2016 год.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с организираното събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване от територията на Община Брезово, област ПловдивО П Р Е Д Е Л Я М :І. Границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ през 2017 г., а именно събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |