Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
06. 07.2015

Обява за публични търгове с тайно наддаване - Заповед № 498, 497 и 496 от 06.07.2015 г. гр. Брезово

О Б Я В А
В изпълнение на заповеди № 498, 497 и 496 от 06.07.2015 г. на Кмета на община Брезово
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :


І.ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот представляващ : УПИ І фурна, кв.23 от действащия план на с.Златосел, с площ на целия имот 1120 кв.м, ВЕДНО с изградената в този имот масивна едноетажна сграда със застроена площ 215 кв.м.
Начална тръжна цена: 115,00 лева месечен наем без включен ДДС.
Депозит за участие в търга: 100,00 /сто/ лева
Начало на търга: 14,00 часа
ІІ.ПУБЛИЧНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предоставяне под аренда за срок от 20 години общинска земеделска земя представляваща : поземлен имот 045007 от КВС на с.Отец Кирилово, НТП: изоставена нива с площ на целия имот 8,058 дка, V категория, местност „Еладжи” с цел създаване на трайни насаждения.
Начална арендна вноска за провеждане на търга както следва:
• 1-ва – 4-та година - 15,00 /петнадесет/ лева на декар за една стопанска година
• 5-та – 20-та година – 30,00 /тридесет/ лева на декар за една стопанска година
Депозит за участие в търга: 200,00 /двеста/ лева.
Начало на търга 13,30 часа.
ІІІ.ПУБЛИЧНЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предоставяне под аренда за срок от 15 години общински земеделски земи в землището на с.Борец представляващи :
1. Поземлен имот № 000196 , НТП: мочурище с площ 9,958 дка,без указана местност и категория, но с преобладаваща ІІІ /трета/ категория на съседните имоти.
2. Поземлен имот № 000197 , НТП: водоем с площ 0,235 дка,без указана местност и категория, но с преобладаваща ІІІ /трета/ категория на съседните имоти за дейности свързани със селското стопанство.
Начална арендна вноска за провеждане на търга както следва:
1. За поземлен имот № 000196- 200,00 /двеста/ лева за целия имот за една стопанска година
2. За поземлен имот № 000197-50,00 /петдесет/ за целия имот за една стопанска година
Депозит за участие в търга: 200,00 /двеста/ лева за всеки отделен имот.
Начало на търга 13,45 часа.
Тръжните предложения ще се разгледат на 31.07.2015 год. /петък/ от комисии назначени със заповеди №498, 497 и 496 от 06.07.2015 год. /петък / в сградата на Общинска администрация, заседателната зала ІV етаж. Предложенията ще се разглеждат по реда на обявяването на обектите в заповедта.
При неявяване на кандидати на първата дата нови търгове при същите условия ще се проведат на 07.08.2015 год. /петък/ .
Краен срок за подаване на документите за участие в търговете – 16,00 часа на деня предхождащ търговете .
Място за подаване на документите за участие в търговете : деловодството на общинска администрация Брезово в сградата на общинската администрация.
Закупуването на тръжната документация да става срещу заплащане на 12,00 лева с ДДС от касата на общинската администрация до 17,00 часа на 29.07.2015 год . -за първата дата и до 17,00 часа на 05.08.2015 год. –за втората дата.
Оглед на имотите –вторник и четвъртък от 10,00 до 12,00 часа с придружител от съответното кметство , след предварителна заявка на телефон 03191/2339.
Допълнителна информация на официалния сайт на община Брезово и на тел:03191/2339


Инж. Радньо Манолов
Кмет на община Брезово
29. 06.2015

Обява за публични търгове с тайно наддаване - Заповед № 460 от 25.06.2015 гр. Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :

1. За отдаване под наем за срок до 6 /шест/ стопански години на общински недвижими имоти като за първа стопанска година се счита 2015/2016 год., както следва:
• земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на община Брезово с НТП: нива,
• дворни места в строителните граници на селищата от общината
2. За предоставяне под аренда за срок от 20 /двадесет/ стопански години на общински земеделски земи с НТП: трайни насаждения , като за първа стопанска година се счита стопанската 2015/2016 г.
Информация за имотите предмет на търга, подробно описани по землища, площ, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок за предоставяне, начална тръжна цена са описани в приложения №1 и 2, одобрени със заповед №460/25.06.2015 год. на кмета на общината и са публикувани на официалния сайт на община Брезово, както и в сградата на община Брезово и съответното кметство.
Условия за участие. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.
Депозита за участие в търга- 20 % от началната тръжна цена.
Срок за заплащане на депозита – до 16,00 часа на 14.07.2015 г. включително.
Условия за плащане на депозита- Депозитът се запллаща в български лева, в касата на общината. В случай, че участника кандидатства за повече от един имот, към квитанцията за внесения депозит се прилога опис на имотите .
Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок до 13.07.2015 г. включително.
Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,30 ч. в срок до 14.07.2015 г. включително.
Информация за земите – обект на търга е изложена на информационните табла в сградите на Община Брезово и съответното кметство и на сайта на община Брезово.
Търгът ще се проведе в сградата на Община Брезово в гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІV етаж, Заседателна зала на 15.07.2015 г. /сряда/ от 13,30 часа .
При неявяване на кандидати на първата дата повторен търг при същите условия, ще се проведе на 22.07.2015 год. /сряда/.
Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева, в касата на община Брезово или по банков път, в срокове и при условия, съгласно клаузите на образците на проекто - договорите, одобрени със заповедта за откриване на тръжната процедура.
При сключването на договорите за отдаване на земи от ОПФ под наем/аренда годишната наемна/арендна цена за стопанската 2015/2016 год. се заплаща при подписване на договора , а за всяка следваща година в срок до 30.09.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжните документи.
За справки и допълнителна информация –тел-03191/23-39, кметствата на чиято територия се намират имотите и на официалния сайт на община Брезово.


ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ
Кмет на община Брезово
29. 06.2015

Съобщение

Общинска администрация Брезово УВЕДОМЯВА собствениците и ползвателите на регистрирани на територията на община Брезово животновъдни обекти, в които се отглеждат пасищни селскостопански животни, че съгласно чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.99 от ППЗСПЗЗ и §18 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ в срок до 10.07.2015 год. следва да подадат заявление по образец до кмета на общината в случай, че желаят да ползват индивидуално общински или държавни имоти с НТП:пасище, мера и ливади за стопанската 2015/2016 год.
Условията за индивидуално ползване на общински или държавни пасища е заявителите да са регистрирани като земеделски производители и да имат регистриран постоянен или временен животновъден обект на територията на община Брезово.
Към заявлението се прилагат:
1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;
4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.
Образец на заявлението може да се получи от кмета/кметския наместник на съответното населено място или в сградата на община Брезово на І етаж, отдел „Стопанско икономическо развитие”.

ИНЖ. РАДНЬО МАНОЛОВ
Кмет на община

Списък на земите от общински поземлен фонд в община Брезово, върху които има създадени трайни насаждения и ще бъдат предоставени под аренда за срок до 20 /двадесет/ години през стопанската 2015/2016 година, определени с решение №652/27.03.2015 год.

Списък-приложение №1 на земите от ОПФ в община Брезово за отдаване под наем за стопанската 2015/2016 година, за срок до 6 /шест/ стопански години

Списък-приложение №2 на дворните места в община Брезово за отдаване под наем за стопанската 2015/2016 година, за срок до 6 /шест/ стопански години
23. 06.2015

Прессъобщение

На 10.06.2015, ОБЩИНА БРЕЗОВО символично отпразнува новите придобивки три автомобила спечелени по Проект: „Доставка на три нови автомобила за нуждите на домашния социален патронаж в община Брезово”, финансирано по Договор № 61/3/3211205/2014 от дата 08.08.2014 г. между Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” и ОБЩИНА БРЕЗОВО за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР).

16. 06.2015

Обява

Община Брезово набира предложения за изграждане на електронна защита на обект „Фотоволтаична електроцентрала” в имот пл.№000828, землище гр.Брезово, община Брезово”.

За изготвяне на офертата си, всеки кандидат следва да е посетил обекта на място.

Офертите се представят до 16:00 часа на 26.06.2015 г. в деловодството на Община Брезово.

Инж. Радньо Манолов
Кмет на Община Брезово
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |