Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007
Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
08. 02.2016

Покана

Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране

15.02.2016 г. (понеделник), 10:00 ч.
гр. Брезово, общ. Брезово - Заседателна зала

15.02.2016 г. (понеделник), 13:00 ч.
с. Тюркмен, общ. Брезово, клуб на пенсионера

16.02.2016 г. (вторник), 10:00 ч.
с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала

16.02.2016 г. (вторник), 13:00 ч.
с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, НЧ "Просвета - 1946"

Провеждане на еднодневно обучение за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите (за най-малко 10 участници)

17.02.2016 г. (сряда), 10:00 ч.
Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала

Провеждане на еднодневно обучение за местни лидери (за най-малко 20 участници):

18.02.2016 г. (четвъртък), 10:00 ч.
гр. Брезово, общ. Брезово - Заседателна зала

19.02.2016 г. (петък), 10:00 ч.
с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала

Пълен текст на обявата /.PDF формат/
02. 02.2016

Обява

От 01.02.2016 г., е възможно плащането на дължимите към Община Брезово данъци и такса битови отпадъци за 2016 година.
Плащането може да се извърши на касата в общинска администрация, в клоновете на Български пощи, в офисите на ИзиПей, чрез директен дебит по сметка в Банка ДСК, както и чрез превод по банкова сметка:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF
Банка ДСК Клон Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
22. 01.2016

Информация по Проект “Нови възможности за грижа”

И Н Ф О Р М А Ц И Я
по Проект “Нови възможности за грижа”
(осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент”)
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


Информираме Ви, че във връзка със стартиране на Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата «Личен ассистент» по Проект «Нови възможности за грижа», се наемат медицински специалисти с професионална квалификация «Медицинска сестра» или «Медицински фелдшер»
Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в общината (района), по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).


Необходими документи за кандидатите:
• ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината (района)
• Документ за самоличност (копие);
• Документи, доказващи професионална квалификация


Кандидатите подават документи от 22 януари до 26 януари 2016 г., вкл. в общината (района)
22. 01.2016

Заповед № 57/21.01.2016 г. - освобождаване от компонента „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ” на такса „Битови отпадъци” за 2016 г

Списък на юридическите и физическите лица в Община Брезово, освободени от компонента „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ” на такса „Битови отпадъци” за 2016 г

Пълен списък /.PDF формат/
21. 01.2016

Уведомление за инвестиционно намерение

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице
Венко Георгиев Романов, гр. Раковски, гражданство – българско.

2. Пълен пощенски адрес
гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Георги Бенковски” № 78

3. Телефон/GSM, факс и e-mail.
О897 65 72 73

4. Лице за контакти, адрес, телефон/GSM, факс и e-mail
Венко Георгиев Романов, гр. Раковски, ул.„Георги Бенковски” № 78
Телефон О897 65 72 73


II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.
Предвиждам смяна статута на имот пл. № 039015, местност „Къпината”, землище с. Дрангово, общ. Брезово, който в момента е с начин на трайно ползване: пасище, мера, шеста категория при неполивни условия. С ПУП-ПРЗ желая имота да се урегулира и да се отреди за животновъдна дейност, козеферма.

Пълен текст на уведомлението /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |