Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
09. 09.2015

Съобщение

На основание чл. 91 от Изборния кодекс, Кметът на община Брезово кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисия във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.
Консултациите ще се проведат на 14 септември 2015 г.
/понеделник/ от 15.00 часа в Заседателната зала на общината, ет. 4.
За целта е необходимо да се представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на РБългария за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове – 10 август 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК , когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

За допълнителна информация:
Стойна Малешкова – секретар на община, тел. 03191 2252,
GSM 0889507239


Общинска администрация гр. Брезово
08. 09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Брезово заседава в сградата на Общинска администрация гр. Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет. 4-ти /Заседателна зала/

Тел. 03191 2101, факс: 03191 2031
e-mail: oik1607@cik.bg
website: oik1607.cik.bg

Председател – Нина Шопова – GSM 0878019886
Зам. председател – Петя Иванова – GSM 0878019884
Секретар – Иванка Колева – GSM 0878019885

07. 09.2015

Афиш
01. 09.2015

Къща за гости с.Върбен

Къща за гости с. Върбен
Контакти:
http://www.varbenguesthouse.com
https://www.facebook.com/varbenguesthouse
Имейл – Frukt_produkt@mail.bg
Телефон - +359887639628
31. 08.2015

Обява

ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ГР.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31

О Б Я В А
В изпълнение на заповед №633 от 24.08.2015 г. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА :
за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите изброените по-долу чрез предоставянето им под наем, а именно:№ по ред Населено място Вид на обекта Поземлен имот № от КВС Площ на имота в дка
1 С.Сърнегор Водоем „Дамлъ дере” 000102 8,326
2 С.Сърнегор Водоем „Курт дере” 000129 5,545
3 С.Златосел Яз.”Пожара” 000349 29,323
4 С.Борец Яз.”До стопански двор” 000384 12,267
5 С.Тюркмен Яз.”Дългъна” 000068 551,123

Начало на търговете:13,30 часа
Начална тръжна цена : 15,00 /петнадесет лева на декар без ДДС годишен наем. Върху цената да се начислява ДДС.
Депозит за участие в търга както следва: 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект. Депозитът да се внесе един ден преди датата за провеждане на търга в касата на община Брезово.
Стъпка за наддаване: в размер на 10 % от началната тръжна цена за декар, т.е. 1,50 лева
Специфични условия към участниците в търга, определени с решение №695/26.06.2015 год. на Общински съвет гр.Брезово: участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон
Срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите-10 /десет/ години.
Начин и срок на плащане на достигнатата на търга цена: в касата на община Брезово или по банков път в срок до един месец от датата на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия търга.
Тръжните предложения ще се разгледат от комисията назначена със заповед №633 от 24.08.2015 г. на 11.09.2015 год. /петък/ по реда обявените в обявата обекти, в сградата на Община Брезово, Заседателна зала, ІV етаж.
При неявяване на кандидати на първата дата нови търгове при същите условия ще се проведат на 18.09.2015 год. / петък/ съгласно обявените часове.
Краен срок за закупуване на документите за участие в търга – 16,30 часа на 09.09.2015 год. за първата дата и 16,30 часа на 16.09.2015 год. за повторния търг .
Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 16,00 часа на деня предхождащ търговете .
Място за подаване на документите за участие в търга : деловодството на общинска администрация Брезово в сградата на общинската администрация.
Оглед на имотите може да се извърши след предварителна заявка на телефон 03191/2339-община Брезово или съответното кметство.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжните документи.
За справки и допълнителна информация –тел-03191/2339, кметствата на чиято територия се намират обектите и на официалния сайт на община Брезово


ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ /П/
Кмет на община Брезово
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |