Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007
Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
11. 05.2016

Покана

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 25.05.2016 г. /сряда/,
от 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Одобряване Стратегията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за Водено от общностите местно развитие.
2. Организационни въпроси.
Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

10.05.2016 г.
Управителен съвет
28. 04.2016

Обява в изпълнение на заповед №305 и 306 от 27.04.2016


ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ГР.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31

О Б Я В А
В изпълнение на заповед №305 и 306 от 27.04.2016 г. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :


І. ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА :
за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите изброените по-долу чрез предоставянето им под наем, а именно:

№ по ред Населено място Вид на обекта Поземлени имоти № от КВС Площ на имота в дка
1 с. Върбен Яз. „Над селото” 000441 и 000543 25,229 5,681
2 с. Върбен Яз.”Акациите север” 010024 34,452
3 с. Борец Яз.”До стопански двор” 000384 12,267
4 с. Зелениково Водоем „Поляната” 000091 9,316
5 с. Дрангово Яз.”Кору дере долен” /сухи дървета/ 000176 84,979
6 с. Стрелци Водоем „До складовете на МВР” 000369 9,492
7 с. Стрелци Водоем „Комитов гьол” 000364 7,670
8 гр. Брезово Водоем”Милчово геранче” 000918 и 000917 12,716 2,970
9 гр. Брезово Водоем”Панови дървета” 000152 и 000156 3,732 2,032

Начало на търговете:13,30 часа
Начална тръжна цена : 15,00 /петнадесет лева на декар без ДДС годишен наем. Върху цената да се начислява ДДС.
Депозит за участие в търга както следва: 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект. Депозитът да се внесе един ден преди датата за провеждане на търга в касата на община Брезово.
Стъпка за наддаване: в размер на 10 % от началната тръжна цена за декар, т.е. 1,50 лева
Специфични условия към участниците в търга, определени с решение №60/31.03.2016 год. на Общински съвет гр.Брезово: участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон или физически лица, регистрирани като земеделски производители, отговарящи на определението за „оператор на язовирна стена”, регламентирано в т.95 от ПЗР на ЗВ.
Срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите-10 /десет/ години.

І І. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 3 години за устройване на фризьорски салон, общински недвижим имот представляващ помещение с площ от 22 кв.м, намиращо се в едноетажна полумасивна сграда с имотен №323 изградена в УПИ ХІХ-Стопански дейности, кв.26 от плана на с.Борец.
Начална тръжна цена : 14,00 лева без ДДС, месечен наем. Върху цената се начислява ДДС.
Депозит за участие в търга: 10,00 лева.
Начало на търга: 15,30 часа

Начин и срок на плащане на достигнатата на търга цена: в касата на община Брезово или по банков път в срок до един месец от датата на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия търга.
Тръжните предложения ще се разгледат от комисията назначена със заповед №305 и 306 от 27.04.2016 г. на 20.05.2016 год. /петък/ по реда обявените в обявата обекти, в сградата на Община Брезово, Заседателна зала, ІV етаж.
При неявяване на кандидати на първата дата нови търгове при същите условия ще се проведат на 27.05.2016 год. / петък/ съгласно обявените часове.
Краен срок за закупуване на документите за участие в търга – 16,30 часа на 18.05.2016 год. за първата дата и 16,30 часа на 25.05.2016 год. за повторния търг .
Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 16,00 часа на деня предхождащ търговете .
Място за подаване на документите за участие в търга : деловодството на общинска администрация Брезово в сградата на общинската администрация.
Оглед на имотите може да се извърши след предварителна заявка на телефон 03191/2339-община Брезово.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжите документи.
За справки и допълнителна информация –тел-03191/2339, кметствата на чиято територия се намират обектите и на официалния сайт на община Брезово


ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ
Кмет на община Брезово
15. 04.2016

Заповед № 263/14.04.2016 г.

На основание чл. 90 ал.2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на Комплекса за социални услуги

О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С

за заемане на длъжността Директор на Комплекс за социални услуги с. Зелениково, община Брезово.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/

12. 04.2016

Решение

"Решение №2369 от 24.11.2015г. на Административен съд Пловдив за отмяна чл.12, ал.1 и ал.3, т.1 и 3 от Наредбата за реда за поддържане на обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията и безопасността на движение на територията на община Брезово"

Пълен текст на решението /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |