Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

17.03.2014
Обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинската пътна мрежа; републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и ремонт улична мрежа в населените места на Община Брезово.


27.02.2014
Списък на освободени физически лица от такса „Сметосъбиране и сметоизвозване” за 2014г.


18.02.2014
Обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема от квотата на Община Брезово по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: Автобусна линия Сърнегор – Пловдив; 2. Обособена позиция № 2: Автобусна линия Свежен - Пловдив; 3. Обособена позиция № 3: Автобусна линия Чоба - Пловдив..


29.01.2014
Отчет на кмета на общината за работата на Общинска администрация през 2013г.


03.01.2014
Културен календар на Община Брезово за 2014 година


03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


26.03.2013
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.
За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
28. 07.2014

Заповед № 536 / 25.07.2014 г.

З А П О В Е Д
№ 536
гр. Брезово, 25.07.2014 г.


На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ , чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.109 и 76, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/

Н А Р Е Ж Д А М :


1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ стопански години /2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 и 2018/2019/ на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в землищата на Община Брезово.
2. Обект на търга са свободните земеделски земи от ОПФ, подробно описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок за предоставяне - съгласно подаденото заявление и начална тръжна цена в списъци, които са неразделна част от настоящата заповед.
3. Условия за участие. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.
4. Началните тръжни цени за участие в търга са определени съгласно Наредба за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на имотите-общинска собственост и са подробно описани в Приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта.
5. Депозита за участие в търга- 50% от началната тръжна цена. Срок за заплащане на депозита – до 16,00 часа на 14.08.2014 г. включително.
6. Сключването на договор за наем на обявените по този ред земеделски земи от ОПФ, не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.
7. Условия за плащане на депозита- Депозитът се запллаща в български лева, в касата на общината. В случай, че участника кандидатства за повече от един имот, към квитанцията за внесения депозит се прилога опис на имотите.
8. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел „СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч. в срок до 13.08.2014 г. включително.
9. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,00 ч. в срок до 14.08.2014 г. включително.
Предложената в заявлението-оферта, тръжна цена следва да бъде в цели левове на декар, изписана с цифри и с думи за всеки имот - обект на търга.
10. Информация за земите – обект на търга е изложена на информационните табла в сградите на Община Брезово и съответното кметство и на сайта на община Брезово.
11. Търгът ще се проведе в сградата на Община Брезово в гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІV етаж, Заседателна зала на 15.08.2014 г. /петък/ от 13,30 часа .
12. В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 1,00 лв.(един лев) .
13. Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева, в срокове и при условия, съгласно клаузите на образците на договорите, одобрени с настоящата заповед.
Наемната цена се заплаща в касата на община Брезово или по банков път по сметка на Община Брезово, Банка ДСК – ЕАД Раковски, офис Брезово, IBAN BG86 STSA93008400520000, BIC STSABGSF, КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 444200.
При сключването на договорите за отдаване на земи от ОПФ под наем годишната наемна цена за стопанската 2014/2015 год. се заплаща при подписване на договора , а за всяка следваща година в срок до 30.09.
С настоящата заповед утвърждавам проекто-договора за наем и тръжните условия за провеждане на търга.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на дирекция „ОА” и комисията, за сведение и изпълнение. Да се постави на информационното табло в сградата на Общината, съответните кметства и да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на Община Брезово.ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ /п/ не се чете
Кмет на община Брезово


Приложение: Списък на общински обработваеми земеделски земи в землищата на ОБЩИНА БРЕЗОВО.
18. 07.2014

Решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Решение от Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив за разрешение на "Мими Инвест" ЕООД за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

Пълен текст на решението /.PDF формат/
18. 07.2014

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 52 / 17.07.2014 за откриване на процедура търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/
17. 07.2014

Събор в село ЧобаОтиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba_brezovo.bg, факс: 03191/2701, 2257

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |