Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
21. 04.2015

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО 2014 - 2020

Общински план за развитие на Община БРЕЗОВО 2014 - 2020 /.PDF формат/15. 04.2015

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение /.PDF формат/
15. 04.2015

Обява за публични търгове с тайно наддаване

ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ГР.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31
О Б Я В А
На основание чл.78 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на заповед №228 от 08.04.2015 год. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА :


отдаване под наем за срок до 6 /шест/ стопански години на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на община Брезово с НТП: нива, както и предоставяне под аренда за срок от 20 /двадесет/ стопански години/ на общински земеделски земи с НТП: трайни насаждения като за първа стопанска година се счита 2015/2016 г., при условия и ред, определени в заповед №228/08.04.2015 год. на кмета на общината и НРПУРОИ.
Обект на търга са свободните земеделски земи от ОПФ, подробно описани по землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок за предоставяне - съгласно подаденото заявление и начална тръжна цена в списъци.
Условия за участие. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.
Депозита за участие в търга- 20 % от началната тръжна цена.
Срок за заплащане на депозита – до 16,00 часа на 04.05.2015 г. включително.
Условия за плащане на депозита- Депозитът се запллаща в български лева, в касата на общината. В случай, че участника кандидатства за повече от един имот, към квитанцията за внесения депозит се прилога опис на имотите .
Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок до 30.04.2015 г. включително.
Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документи за участие в търга се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,30 ч. в срок до 04.05.2015 г. включително.
Информация за земите – обект на търга е изложена на информационните табла в сградите на Община Брезово и съответното кметство и на сайта на община Брезово.
Търгът ще се проведе в сградата на Община Брезово в гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІV етаж, Заседателна зала на 05.05.2015 г. /вторник/ от 13,30 часа .
При неявяване на кандидати на първата дата повторен търг при същите условия, ще се проведе на 13.05.2015 год. /сряда/.
Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева, в касата на община Брезово или по банков път, в срокове и при условия, съгласно клаузите на образците на проекто - договорите, одобрени със заповедта за откриване на тръжната процедура.
При сключването на договорите за отдаване на земи от ОПФ под наем годишната наемна цена за стопанската 2015/2016 год. се заплаща при подписване на договора , а за всяка следваща година в срок до 30.09.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжите документи.
За справки и допълнителна информация –тел-03191/23-39, кметствата на чиято територия се намират имотите и на официалния сайт на община Брезово.

ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ
Кмет на община Брезово


Съгласували:
Енчо Колев
Зам.кмет на общината


Инж.Иван Баръмски
Директор на дирекция „ОА”


Изготвил:
Петя Иванова
старши специалист в дирекция “ОА”

СПИСЪК на земите от ОПФ в община Брезово за отдаване под наем за стопанската 2015/2016 година, за срок до 6 /шест/ стопански години /.XLS формат/

СПИСЪК на земите от общински поземлен фонд в община Брезово, върху които има създадени трайни насаждения и ще бъдат предоставени под аренда за срок до 20 /двадесет/ години през стопанската 2015/2016 година /.XLS формат/
30. 03.2015

Списък на общинските земеделски земи по землища с НТП:ПАСИЩЕ, МЕРА, ПАСИЩЕ С ХРАСТИ И ЛИВАДИ

Списък на общинските земеделски земи по землища за с НТП:ПАСИЩЕ,МЕРА, ПАСИЩЕ С ХРАСТИ И ЛИВАДИ, определени за общо ползване за стопанската 2014/2015год. съгласно решение №641, взето с протокол №48 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 12.03.2015 год.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 /.PDF формат/

Списък на общинските земеделски земи по землища за с НТП:ПАСИЩЕ,МЕРА, ПАСИЩЕ С ХРАСТИ И ЛИВАДИ, определени за индивидуално ползване за стопанската 2014/2015год. съгласно решение №641, взето с протокол №48 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 12.03.2015 год.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 /.PDF формат/
27. 03.2015

Информация

И Н Ф О Р М А Ц И Я
по Проект “Нови възможности за грижа”
(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,
които не могат да се самообслужват)


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Информираме Ви, че във връзка със стартиране на Проект «Нови възможности за грижа»”, договор № 2014BG05М9ОР001-2,2015,001-С001, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общините (районите), предоставя социалната услуга „Личен асистент”, стартира набирането на документи за I етап/2015 година.
Първи етап: Документи се подават от 27.03. до 09 април 2015 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 01.05.2015 година.

Пълен текст на бюлетина /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |