Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007
Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
30. 08.2016

Покана за обществено обсъждане

ПОКАНА
за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Брезово за 2015г.


На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.50, ал.3 от Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Брезово, Председателят на Общински съвет – Брезово организира публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Брезово за 2015 година.
Обсъждането ще се проведе на 08.09.2015 /четвъртък/ година от 14,00 часа в гр.Брезово, заседателната зала на общината, ІV етаж.
Каним, всички жители на Община Брезово, кметове на кметства и кметски наместници, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Брезово за 2015 година е публикуван на интернет страницата на общината www.brezovo.bg

Становища по годишния отчет може да направите писмено в деловодството на общината или на електронна поща: oba_brezovo@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

инж.Стоян Минчев
Председател на Общински съвет-Брезово

Отчет бюджет /.RAR архив/
29. 08.2016

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Пълен текст на документа /.PDF формат/
26. 08.2016

Пленер - 2016 г. "БРЕЗОВО - ЗЕМЯ НА ХУДОЖНИЦИ"19. 08.2016

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на
възложителя - физическо лице, седалище и единен
идентификационен номер на юридическото лице.- „ХРИС - 99” ЕООД, ЕИК 115307180, със седалище и адрес на управление с.Златосел, община Брезово, област Пловдив, ул.Втора, управител Вера Рангелова Христакева
2. Пълен пощенски адрес: гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов № 72
3. Телефон, факс и e-mail.: 0888 824 074, nakoeva@abv.bg
4. Лице за контакти: инж.Недялка Коева гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов 72, тел.638972

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

Строителство на стоманено – стъклена оранжерия със система за капково напояване върху площ от 4000 кв.м. в поземлен имот № 081032 по КВС на с.Златосел, община Брезово, област Пловдив.
Ще се проектира и изгради нова оранжерия за производство на зеленчуци.

Пълен текст на документа /.PDF формат/
15. 08.2016

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на
възложителя - физическо лице, седалище и единен
идентификационен номер на юридическото лице.- „БИОЛЕТ ИНВЕСТ”ООД, ЕИК 160113701, със седалище и адрес на управление с.Чоба, община Брезово, област Пловдив, ул.Ленин , Консервен цех, управител Павел Панайотов Бончев
2. Пълен пощенски адрес: гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов № 72
3. Телефон, факс и e-mail.: 0888 824 074, nakoeva@abv.bg
4. Лице за контакти: инж.Недялка Коева гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов 72, тел.638972

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

Строителство на стоманено – стъклена оранжерия със система за капково напояване върху площ от 14400 кв.м. в ПИ 1221, УПИ І- ХВПК, кв.2 по ПУП на с.Чоба, община Брезово, област Пловдив.
Ще се проектира и изгради нов оранжериен комплекс за производство на зеленчуци, основно чери домати.

Пълен текст на документа /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |