Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ПонВтСрЧетПетСъбНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
28. 04.2017

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА

За постъпилите предложенията, получени по публикуването на интернет страницата на община Брезово, обявление за обществени консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за записване, преместване и отписване в общинските детски градини в община Брезово, област Пловдив
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, мотивите за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за записване, преместване и отписване в общинските детски градини в община Брезово, област Пловдив са публикувани на интернет страницата на община Брезово на 27.03.2017г. с цел провеждане на обществени консултации.
Във връзка с обявлението за обществени консултации, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за записване, преместване и отписване в общинските детски градини в община Брезово, област Пловдив, в обявения срок / 27.04.2017 г. / в деловодството на Общинска администрация Брезово и на e-mail: oba_brezovo@abv.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект за Наредба.


Дата: 28.04.2017 г.

Вързка към Наредба за изменение и допълнение на наредба за записване, преместване и отписване в общинските детски градини
27. 04.2017

Обява за публичен конкурс - Заповед № 235/26.04.2017

В изпълнение на заповед № 235/26.04.2017 год. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :


ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за продажба на урегулиран поземлен имот №ІХ„Фурна”, кв.17”р” от плана на с.Свежен представляващ застроено дворно място с площ от 860 кв.м ,ВЕДНО с построената в него едноетажна сграда /бивша фурна/ със застроена площ 196 кв.м с имотен номер 281, при граници на целия парцел: УПИ ІІ 289, улица, УПИ VІІІ 279, улица, УПИ ХІ 283 и УПИ Х 282.

Начална конкурсна цена в размер на 14 162,00 лева без включен ДДС, от които 10 782,00 лева-цена на сградата, 800,00 лева подобрения и 2 580,00 лева – цена на земята.
Депозит за участие в конкурса:1 000,00 /хиляда/ лева.
Специфични условия на конкурса определени с решение №206 на Общински съвет гр.Брезово от 30.03.2017 год. както следва:
1. Да не се променя характерът и предназначението на имота в срок от 10 /десет/ години от датата на сключване на договора за продажба.При неспазване на условието, договорът за продажба се прекратява и заплатената продажна цена от купувача се задържа като неустойка в полза на Община Брезово.
2. Участниците в конкурса и техните свързани лица по смисъла на §13 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да нямат парични задължения към община Брезово;
3. Спечелилият конкурса е длъжен да въведе обекта в експлоатация в срок от две години от датата на придобиването му;
Критерий за оценяване на кандидатите: Печели участника предложил най-висока цена на обекта.
Начин и срок на плащане на достигнатата на конкурса цена: по банков път в срок до един месец от датата на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия конкурса.
Конкурсните предложения ще се разгледат от комисия назначена със заповед №235/26.04.2017 год. на 31.05.2017 год. /сряда / от 13,30 часа в сградата на Община Брезово, Заседателна зала, ІV етаж.
Краен срок за закупуване на документите за участие в конкурса – 16,30 часа на 29.05.2017 год.
Краен срок за подаване на документите за участие в конкурса – до 16,00 часа на 30.05.2017 г.
Място за подаване на документите за участие в конкурса : деловодството на Община Брезово, гр.Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІІ етаж.
Оглед на имота-всеки вторник с придружител от кметство с.Свежен, след предварителна заявка на телефон 03191/2339.


КМЕТ НА ОБЩИНА/п/
инж. Радньо Манолов

24. 04.2017

Съобщение за изготвен ПУП-ПРЗ

В изпълнение на чл.128,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общинска администрация гр.Брезово съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен в деловодството на Община Брезово проек за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV - Навес за ССМ, с който се променя отреждането му в УПИ IV - Мандра, кв. 67 в с. Зелениково - община Брезово.

Обявлението за изработеният Проект за подробния устройствен план е публикувано във вестник „Марица”, а самият проект за подробния устройствен план е на разположение за разглеждане в техническа служба на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Брезово.


инж. Радньо Манолов
Кмет на Община Брезово
25.04.2017 г.
21. 04.2017

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпилите предложенията, получени по публикуването на интернет страницата на община Брезово, обявление за обществени консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, мотивите за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са публикувани на интернет страницата на община Брезово на 20.03.2017г. с цел провеждане на обществени консултации.
Във връзка с обявлението за обществени консултации, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в обявения срок / 20.04.2017 г. / в деловодството на Общинска администрация Брезово и на e-mail: oba_brezovo@abv.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения по проекта за Наредба.

Дата: 21.04.2017 г.

Вързка към наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
21. 04.2017

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА За постъпилите предложенията, получени по публикуването на интернет страницата на община Брезово, обявление за обществени консултации по проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брезово

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, мотивите за приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брезово са публикувани на интернет страницата на община Брезово на 20.03.2017г. с цел провеждане на обществени консултации.
Във връзка с обявлението за обществени консултации, относно приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брезово, в обявения срок / 20.04.2017 г. / в деловодството на Общинска администрация Брезово и на e-mail: oba@brezovo.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект за нова Наредба.


Дата: 21.04.2017 г.

Връзка към Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брезово
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |