Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
31. 08.2015

Обява

ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ГР.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31

О Б Я В А
В изпълнение на заповед №633 от 24.08.2015 г. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА :
за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите изброените по-долу чрез предоставянето им под наем, а именно:№ по ред Населено място Вид на обекта Поземлен имот № от КВС Площ на имота в дка
1 С.Сърнегор Водоем „Дамлъ дере” 000102 8,326
2 С.Сърнегор Водоем „Курт дере” 000129 5,545
3 С.Златосел Яз.”Пожара” 000349 29,323
4 С.Борец Яз.”До стопански двор” 000384 12,267
5 С.Тюркмен Яз.”Дългъна” 000068 551,123

Начало на търговете:13,30 часа
Начална тръжна цена : 15,00 /петнадесет лева на декар без ДДС годишен наем. Върху цената да се начислява ДДС.
Депозит за участие в търга както следва: 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект. Депозитът да се внесе един ден преди датата за провеждане на търга в касата на община Брезово.
Стъпка за наддаване: в размер на 10 % от началната тръжна цена за декар, т.е. 1,50 лева
Специфични условия към участниците в търга, определени с решение №695/26.06.2015 год. на Общински съвет гр.Брезово: участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон
Срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите-10 /десет/ години.
Начин и срок на плащане на достигнатата на търга цена: в касата на община Брезово или по банков път в срок до един месец от датата на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия търга.
Тръжните предложения ще се разгледат от комисията назначена със заповед №633 от 24.08.2015 г. на 11.09.2015 год. /петък/ по реда обявените в обявата обекти, в сградата на Община Брезово, Заседателна зала, ІV етаж.
При неявяване на кандидати на първата дата нови търгове при същите условия ще се проведат на 18.09.2015 год. / петък/ съгласно обявените часове.
Краен срок за закупуване на документите за участие в търга – 16,30 часа на 09.09.2015 год. за първата дата и 16,30 часа на 16.09.2015 год. за повторния търг .
Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 16,00 часа на деня предхождащ търговете .
Място за подаване на документите за участие в търга : деловодството на общинска администрация Брезово в сградата на общинската администрация.
Оглед на имотите може да се извърши след предварителна заявка на телефон 03191/2339-община Брезово или съответното кметство.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжните документи.
За справки и допълнителна информация –тел-03191/2339, кметствата на чиято територия се намират обектите и на официалния сайт на община Брезово


ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ /П/
Кмет на община Брезово
24. 08.2015

Традиционен празник на гр. Брезово18. 08.2015

Съобщение

На основание чл. 75 ал.1 от Изборния кодекс, Кметът на община Брезово кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
Консултациите ще се проведат на 24 август 2015 г.
/понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, ет. 4.
За целта е необходимо да се представят:
1. Писмено предложение за състав на Общинска избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага.
2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверявят пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Списък на резервните членове, които ще заместят предложените лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на общинската избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни.

За допълнителна информация:
Стойна Малешкова – секретар на община, тел. 03191 2252,
GSM 0889507239


Общинска администрация гр. Брезово
14. 08.2015

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Брезово за 2014г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.52, ал.1 от Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Брезово, Председателят на Общински съвет – Брезово организира публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Брезово за 2014 година.
Обсъждането ще се проведе на 21.08.2015 година от 10,00 часа в заседателната зала на община Брезово.
Каним, всички жители на Община Брезово, кметове на кметства и кметски наместници, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Брезово за 2014 година е публикуван на интернет страницата на общината www.brezovo.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчета може да направите писмено в деловодството на общината или на oba_brezovo@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

С материалите можете да се запознаете тук.


Милко Сарафов
Председател на Общински съвет-Брезово
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |