Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

18. 04.2018

ПОКАНАСдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

ПОКАНА


Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 27.04.2018 г. /петък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

1. Промени в стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2. Вземане на решение за пререгистрация на Сдружението в Агенцията по вписванията.
3. Приемане на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Сдружението, и публикуването им в Регистъра на Агенцията по вписванията.
4. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.Управителен съвет
16.04.2018 г.

18. 04.2018

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, след публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, в законоустановения срок от 30 дни, заинтересованите лица могат да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на е-mаil адрес: oba@brezovo.bg или в деловодството на Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25

изм. на наредба №3-май 2018 г. /.PDF формат/
06. 04.2018

Поздрав за Великден

05. 04.2018

Правилник за изменение на правилника

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. БРЕЗОВО


Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово
Приет с Решение№331, взето с протокол №37 от 29.03.2018 год. на Общински съвет Брезово

§ 1. В Чл.15, т.20 се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Този правилник влиза в сила от датата на приемането му от Общинския съвет.

Правилника е приет на заседание на Общински съвет – Брезово, проведено на 29.03.2018 г., протокол № 37, т. 3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет: /п/
инж. Стоян Минчев


Правилник за изменение на правилника /.PDF формат/
29. 03.2018

Великденски базар

Go to page       >>  
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |