Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
30. 03.2015

Списък на общинските земеделски земи по землища с НТП:ПАСИЩЕ, МЕРА, ПАСИЩЕ С ХРАСТИ И ЛИВАДИ

Списък на общинските земеделски земи по землища за с НТП:ПАСИЩЕ,МЕРА, ПАСИЩЕ С ХРАСТИ И ЛИВАДИ, определени за общо ползване за стопанската 2014/2015год. съгласно решение №641, взето с протокол №48 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 12.03.2015 год.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 /.PDF формат/

Списък на общинските земеделски земи по землища за с НТП:ПАСИЩЕ,МЕРА, ПАСИЩЕ С ХРАСТИ И ЛИВАДИ, определени за индивидуално ползване за стопанската 2014/2015год. съгласно решение №641, взето с протокол №48 на заседание на Общински съвет гр.Брезово, проведено на 12.03.2015 год.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 /.PDF формат/
27. 03.2015

Информация

И Н Ф О Р М А Ц И Я
по Проект “Нови възможности за грижа”
(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,
които не могат да се самообслужват)


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Информираме Ви, че във връзка със стартиране на Проект «Нови възможности за грижа»”, договор № 2014BG05М9ОР001-2,2015,001-С001, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общините (районите), предоставя социалната услуга „Личен асистент”, стартира набирането на документи за I етап/2015 година.
Първи етап: Документи се подават от 27.03. до 09 април 2015 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 01.05.2015 година.

Пълен текст на бюлетина /.PDF формат/
25. 03.2015

Покана

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БРЕЗОВО

КАНИ[

ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАДА НА 27.03.2014 Г. (ПЕТЪК) 15.00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА, ІV-ЕТАЖ

НА ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ С ДНЕВЕН РЕД:


1. Отчет на кмета на общината за работата на общинска администрация през 2014г.
2. Отчет на служителите от РУ „Полиция” гр.Раковски за 2014г.
18. 03.2015

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |