Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
28. 05.2015

Обява за публични търгове с тайно наддаване - Заповед № 393 и 394 от 28.05.2015 гр. Брезово

О Б Я В А
В изпълнение на заповеди №393 и 394 от 28.05.2015 г. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :


І. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти находящи се в с.Свежен, местност „Дондуково” представляващи:

№ на имота Площ в кв.м НТП Начална тръжна цена в лева за целия имот
62.85 1028 Нива/орна земя/ 1440,00
62.65 682 Лозови насаждения /нетерасирани/ 955,00
62.66 893 Лозови насаждения /нетерасирани/ 1221,00
62.82 1872 Нива/орна земя/ 2621,00
62.138 435 Нива/орна земя/ 609,00
Депозит за участие в търга : 300,00 /триста/ лева за всеки отделен имот.
Начало на търга: 13,30 часа

ІІ. Публични търгове с тайно наддаване за учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж за построяване на жилищни сгради върху общински недвижими имоти представляващи:
ІІ.1 УПИ ХV стоп. търг. д-ти/ж., кв.74 от действащия план на гр.Брезово на кмета на общината с площ 410 кв.м.
Начална тръжна цена на учреденото право на строеж в размер на 1360,00 лева за 100 кв.м РЗП на жилищната сграда.
ІІ.2 УПИ ХІ държ., кв.35 от действащия план на с.Розовец с площ 540 кв.м.
Начална тръжна цена на учреденото право на строеж в размер на 1200,00 лева за 100 кв.м РЗП на жилищната сграда.
ІІ.3 УПИ ХVІ общински, кв.16 от действащия план на с.Чехларе с площ 1000 кв.м.
Начална тръжна цена на учреденото право на строеж в размер на 1050,00 лева за 100 кв.м РЗП на жилищната сграда.
Депозит за участие в търговете: 500,00 лева за всеки отделен обект описан в точка ІІ.
Начало на търговете по точка ІІ: 14,30 часа
Начин и срок за плащане : Достигнатите на търговете цени се внасят в касата на общинска администрация гр.Брезово или по банков път в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия търга.

ІІІ.ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижим имот представляващ :едноетажна масивна сграда /бивша сладкарница/ със застроена площ 74 кв.м и прилежащ терен към сградата със площ 100 кв.м, построена в УПИ І ресторант, сладкарница, кв.32 от плана на с.Зелениково за устройване на търговски обект.
Начална тръжна цена: 96,60 /деветдесет и шест лева и шестдесет стотинки/ лева месечен наем без включен ДДС.
Депозит за участие в търга: 100,00 /сто/ лева.
Начин и срок за плащане : Достигнатият на търга наем се внася в касата на общинска администрация гр.Брезово ежемесечно.
Начало на търга по точка ІІІ: 15,30 часа

Тръжните предложения ще се разгледат от комисии назначени със заповеди №393 и 394/28.05.2015 год. на 19.06.2015 год. /петък/ в сградата на Община Брезово, Заседателна зала, ІV етаж.
При неявяване на кандидати на първата дата нови търгове при същите условия да се проведат на 26.06.2015 год. /петък/ .
Краен срок за закупуване на документите за участие в търга – 16,30 часа на 17.06.2015 год. за първата дата и 16,30 часа на 24.06.2015 год. за повторния търг .
Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 16,30 часа на деня предхождащ търга .
Място за подаване на документите за участие в търговете : деловодството на общинска администрация Брезово в сградата на общинската администрация.
Оглед на имотите –четвъртък за търговете по т.І и ІІ и всеки работен ден за търга по т.ІІІ с придружител от община Брезово или съответното кметство , след предварителна заявка на телефон 03191/2339.
Телефон за повече информация 03191/2339.ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ /п/
Кмет на община Брезово
27. 05.2015

ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО В ГРАД БРЕЗОВО

Общината организира представянето на еко-спектакъла на „Илкова театър” – „Нашата улица”, с което дава възможност на децата от общинските детски градини и Комплекса за социални услуги - Брезово да участват в първите в света Номинации „Най-големият малък приятел на животните - BLFA 2014/15”.

Категориите, в които децата ще се състезават са три: Еко-патрул, Еко-художник и Еко-пиар.
Да помогнем на децата ни да превърнат етиката на толерантност и загриженост в начин на живот – надежда за създаването на един по-сърдечен свят утре!

Заповядайте на 1 юни 2015 г. от 11.30 часа! Представлението ще се играе на открито в Целодневна детска градина „Вела Благоева” – гр. Брезово!


26. 05.2015

Общински Празник на розата 201515. 05.2015

Проект на Наредба

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 255, ал. 3 от ЗУТ

Пълен текст на наредбата /.PDF формат/
14. 05.2015

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на обект: "Селскостопански склад за съхранение на етерично-маслени култури в УПИ 248.001-146.001 в землището на с.Зелениково, местност "Бял камък", община Брезово".

Пълен текст на обявлението /.PDF формат/
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |