Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
24. 02.2017

139 години от освобождението на България22. 02.2017

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя вида и номера на документа за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето /Чл. 36 ал. 1 от ИК/
Приложение № 12-НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
Краен срок: 11.03.2017 г. до 17.00 ч.

2. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.
Приложение № 14-НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

Краен срок: 11.03.2017 г. до 17.00 ч.


В случай, че в срок до 11.03.2017 г. е образувана Подвижна избирателна секция, избирателите с трайни увреждания, могат да подават заявления за гласуване с Подвижна избирателна кутия в срок до 20.03.2017 г.

3. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.
Приложение № 8-НС - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

Краен срок: 18.03.2017 г. до 17.00 ч.


4. Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес.
Краен срок: 11.03.2017 г. до 17.00 ч.
20. 02.2017

Решение №130/01.02.2017г. на Пловдивски административен съд гр.Пловдив

РЕШЕНИЕ


Номер 130 Година 2017,01.02., Град ПЛОВДИВ В ИМЕТО НА НАРОДА ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VII състав на 11.01.2017 година в публичното заседание в следния състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА
при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА и при присъствието на прокурора ДИЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело но¬мер 2475 по описа за 2016 година и като обсъди :Пълен текст на обявата /.PDF формат/
20. 02.2017

Заповед15. 02.2017

Съобщение за изготвен ПУП-ПРЗ

В изпълнение на чл.128,ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общинска администрация гр.Брезово съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен в деловодството на Община Брезово Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на имот пл. .№039015, местност „Къпината”, землище на с.Дрангово, община Брезово за смяна статута на земеделската земя за животновъдна дейност – козеферма.

Обявлението за изработеният Проект за подробния устройствен план е публикувано във вестник „Марица”, а самият проект за подробния устройствен план е на разположение в техническа служба на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Брезово.


Инж.Радньо Манолов
Кмет на Община Брезово
15.02.2017 г.
Отиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |